Bluekens Truck en Bus

Profiel

Bluekens Truck en Bus is officieel dealer van Volvo Trucks, Renault Trucks en servicedealer voor het lichte segment bedrijfswagens van Iveco. Met dit complete programma biedt Bluekens Truck en Bus oplossingen voor elk transportprobleem. Daarnaast heeft Bluekens Truck en Bus een compleet pakket aan ondersteunende diensten en services, waarmee de zorg voor truck- en busservice compleet uit handen wordt genomen. Bluekens Truck en Bus heeft 5 vestigingen (6 werkplaatsen) in zuidwest Nederland:

 • Breda
 • Oosterhout
 • Roosendaal
 • Middelharnis
 • Goes

Bij Bluekens Truck en Bus werken ca. 200 mensen. Het bedrijf maak onderdeel uit van het Bredase familiebedrijf Bluekens.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ BLUEKENS

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Veel medewerkers van Bluekens Truck en Bus komen uit de “eigen kweek”. Om dit mogelijk te maken werkt Bluekens Truck en Bus nauw samen met diverse onderwijs instellingen. Met Curio (voorheen ROC West-Brabant) heeft Bluekens Truck en Bus een convenant afgesloten voor een opleidingstraject voor autotechniek. Iedere werkplaats van Bluekens Truck en Bus heeft ieder jaar 1 leerling, die het gehele opleidingstraject (6 jaar) kunnen doorlopen. Op dit moment heeft Bluekens Truck en Bus in totaal 34 leerlingen in opleiding.

Onderdeel van deze opleiding is een door Bluekens Truck en Bus ontwikkelde e-learning.

Bluekens Truck en Bus  stimuleert deze leerlingen om door te stromen naar HBO opleidingen.

Naast deze opleidingstrajecten geeft Bluekens Truck en Bus ook zij instromers, senioren (60+) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansen om bij het bedrijf te komen werken in diverse functies. Voorbeelden hiervan zijn:

 • horecamedewerkers worden omgeschoold tot receptiemedewerkers;
 • omscholing van werkeloze mensen;
 • in dienst name van 60+-ers in coachfunctie voor jongeren;
 • in dienst name van personen met een beperking;
 • Bluekens Truck en Bus zoekt momenteel, gecoördineerd door Curio, Wajong jongeren en statushouders.

Bluekens Truck en Bus heeft hiervoor de 2e trede op de PSO ladder bereikt. De PSO prestatieladder is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument, en tevens kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. Dit instrument is gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Een mooie “bijvangst” van in dienst nemen van senioren is, dat deze ook parttime verbonden blijven aan het bedrijf voor diverse hand en spandiensten. De oudste daarvan is reeds 80 jaar.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bluekens Truck en Bus is een servicebedrijf voor bedrijfswagens. Sinds 2007 is Bluekens Truck en Bus gestart met ontwikkeling van kennis en capaciteit voor elektrische voertuigen. Dit komt vanuit de visie dat het bedrijf hierbij voorop wil lopen op de ontwikkeling hiervan. Na een pilotproject in Den Bosch is, met medewerking van een student, dit verder uitgewerkt voor stadsbussen. Inmiddels heeft Bluekens Truck en Bus  zich aangesloten bij de Green Deal 6. Deze Green Deal heeft als einddoel om schadelijke emissies (CO2, NOx en fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Service van de elektrische voertuigen is daarin een belangrijke schakel.

De service van Bluekens Truck en Bus is ook uitgebouwd voor bedrijven zoals VDL en DHL, waar momenteel streetscooters een groeiend segment is.

Vanzelfsprekend vindt momenteel ook nog service aan dieselvoertuigen plaats, maar de focus bij Bluekens Truck en Bus ligt op toekomst. Naast elektriciteit heeft ook waterstof en LNG prioriteit. De eerste trainingen en opleidingen op dit gebied hebben al plaatsgevonden en een tweetal werkplaatsen is reeds geschikt gemaakt voor waterstof en LNG. Bluekens Truck en Bus wil hierbij vooroplopen.

Op het gebied van circulair ondernemen werkt Bluekens Truck en Bus samen met een bedrijf uit Goes, dat duurzame carrosseriebakken maakt die volledig worden teruggenomen en hergebruikt na de gebruiksperiode. Afval wordt volledig gescheiden ingezameld zodat deze stromen voor hergebruik en recycling worden afgevoerd.

Vanuit het Volvo concern wordt gestimuleerd om te werken met ruilonderdelen in plaats van nieuwe. Bluekens Truck en Bus werkt hier aan mee door zoveel mogelijk onderdelen retour te sturen naar Volvo. Daarnaast implementeert Bluekens Truck en Bus nieuwe ontwikkelingen van Volvo, zoals een nieuwe soort olie, indien dit een positieve bijdrage heeft op het gebied van vermindering van de milieubelasting.

Doel 13: Klimaatactie

Doordat Bluekens Truck en Bus zich de laatste jaren gericht heeft op elektrische voertuigen is het energieverbruik de laatste jaren gestegen onder andere door opladen van accu’s. Om deze reden is Bluekens Truck en Bus gestart met opwekking van zonne-energie. Inmiddels liggen op 2 van de 5 vestigingen PV-systemen, waarmee het grootste gedeelte van het energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. De komende jaren volgen de overige vestigingen. In Oosterhout werkt Bluekens Truck en Bus mee aan een haalbaarheidsonderzoek voor het gebruik van restwarmte.

Voor het besparen van energie heeft  Bluekens Truck en Bus een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd en is men bezig de daaruit voortvloeiende maatregelen uit te voeren. Inmiddels is vrijwel overal LED verlichting toegepast.
Indien nieuwbouw dan wel verbouw plaatsvindt bij Bluekens Truck en Bus denken medewerkers hierin mee om ideeën te gebruiken voor verbeteringen.
Auto’s van de zaak zijn hybride en stap voor stap elektrisch.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Voor Bluekens Truck en Bus is actieve deelname in netwerken belangrijk. Hiermee kan het bedrijf haar kennis en ervaring delen en eveneens innovatieve ontwikkelingen bijhouden om voorop te lopen in de branche. In de volgende netwerken is men actief:

 • VNO/NCW: bijwonen zakelijke bijeenkomsten;
 • Greendeal 6 (landelijke netwerken): voortrekkersrol inclusief ontwikkeling en leveren/onderhouden;
 • overlegvormen met Nederlandse gemeenten inzake nieuwe vervoersconcepten;
 • Volvo netwerk in verband met vervoersinnovaties;
 • branchevereniging Bovag: geven van lezingen over innovatieve ontwikkelingen op gebied van connectiviteit en voorspellen onderhoud;
 • opleidingsnetwerken: veel aandacht voor opleiding  specialist elektrisch vervoer;
 • dealer netwerken: om landelijke dekking te creëren voor elektrische voertuigen.

Bluekens Truck en Bus heeft bij al deze netwerken/partnerschappen de praktische, technische en zakelijke insteek. Bluekens Truck en Bus realiseert zich ten volle dat het bereiken van zero emission niet zonder een goede samenwerking in de keten kan.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Bluekens Truck en Bus maakt periodiek beleidsplannen. De focus is er de laatste jaren op gericht om een voorlopers rol te vervullen bij verduurzaming van vervoer. Recentelijk is dit nog vastgelegd in een missie/visie welke in samenwerking met alle vestigingen is opgesteld. Hiermee is een door de gehele onderneming gedragen strategie ontstaan, welke jaarlijks up-to-date wordt gemaakt met daarin doelstellingen voor het betreffende jaar. De familie Bluekens onderschrijft deze missie/visie met haar lange termijn visie.

Duurzaamheidsmanagement
De duurzaamheidsgedachte is in de loop van de jaren gegroeid en is zeker bij directie en MT leden een normale zaak van de wereld geworden. Dit bleek tijdens de audit heel duidelijk door de bevlogenheid, waarmee Rudi van Putten de vele facetten van duurzaam ondernemen voor het voetlicht bracht. Deze bevlogenheid zorgt ervoor dat het bedrijf is gekomen waar het nu staat en zich verder ontwikkelt.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Bluekens Truck en Bus een koploperbedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen. De focus van het bedrijf ligt volledig op de toekomst van duurzaam vervoer. Door deze voorlopers positie levert Bluekens Truck en Bus een belangrijke bijdrage in de verduurzaming van de vervoersketen. Mede door het opleidingsbeleid van Bluekens Truck en Bus worden jonge mensen klaargestoomd om service te verlenen aan de innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzaam vervoer. Aan de, door de stichting De Groene Pluim, geselecteerde Global Goals wordt op een praktische manier handen en voeten gegeven.

SLOTWOORD

De tweede Groene Pluim in Breda is een feit. Opnieuw een toonaangevend Bredaas bedrijf dat zich positief onderscheidt op het gebied van duurzaam ondernemen. Omdat duurzaam vervoer een belangrijk onderwerp is in ons dichtbevolkte land, is het mooi om te zien dat dit prachtige Bredaase bedrijf hierin voorop loopt in Nederland. De stichting De Groene Pluim spreekt hierbij haar wens uit dat deze groene vervoersrevolutie vanuit zuidwest Nederland het hele land gaat veroveren. Het groeiende Groene Pluim netwerk kan hierbij van dienst zijn.