Bras Fijnaart

Profiel

Er is een selectie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gemaakt en per doel zijn specifieke onderwerpen benoemd. Om voor De Groene Pluim in aanmerking te komen, dient een bedrijf op haar eigen wijze actief een bijdrage te leveren aan deze geselecteerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen en onderwerpen. De selectie van onderstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelen en daarvan de per Duurzame Ontwikkelingsdoel specifieke onderwerpen zijn getoetst. De resultaten hiervan zijn per Duurzame Ontwikkelingsdoel beschreven.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De diversiteit van de klantenkring van Bras Fijnaart is groot, variërend van gemeenten (sportvelden) tot multinationals (beheer openbare ruimte). Bras Fijnaart neemt met het unieke concept van rentmeesterschap altijd de lange termijn in ogenschouw. Het zoeken, vinden en opleiden en behouden van personeel voor de groene ruimte vraagt veel aandacht. Instroom van vakbekwame medewerkers is hierbij van belang. Hierbij richt Bras Fijnaart zich proactief op de doelgroep mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen “warm” te maken zoekt men deze dicht bij de bron, onder andere via werkpleinen en voortgezet speciaal onderwijs. Van de 56 medewerkers heeft Bras Fijnaart 6 medewerkers (10%) in dienst met een “achterstand tot de arbeidsmarkt”. Binnen het bedrijf is een leven lang leren de normaalste zaak van de wereld zodat de medewerkers de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in het werkveld kunnen volgen. Hierdoor zijn medewerkers trots om voor Bras Fijnaart te mogen werken en ontstaan een langdurige arbeidsrelaties. Bras Fijnaart biedt structureel stageplaatsen voor leerlingen met de Beroeps Begeleidende Leerweg. Door de schaalgrootte van het bedrijf (ca. 56 medewerkers) is er veel één op één communicatie mogelijk met de medewerkers bij “thuiskomst” op het bedrijf. Tweemaal per jaar is er een veelzijdige medewerkersbijeenkomst.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bras Fijnaart werkt veel met natuurlijke grondstoffen. Deze worden zodanig toegepast dat deze voor een lange periode ingezet of zoveel mogelijk worden hergebruikt. In de toekomst wil het bedrijf alle reststromen herbruikbaar maken door een goede scheiding aan de bron. Hiervoor wil het bedrijf komende jaren verdere stappen gaan zetten.

Door gebruik te maken van innovatieve technieken (zoals drones en autonome maaiers) worden de groenwerkzaamheden steeds verder geoptimaliseerd, waardoor het lange termijn resultaat wordt verbeterd.

Bij het zusterbedrijf Pestec wordt het inzetten van pesticiden bij ongediertebestrijding zoveel mogelijk beperkt door een gecertificeerde aanpak. Hierbij wordt in eerste instantie gifvrij lokaas ingezet naast een goede signalering van de aanwezigheid van ongedierte in panden/objecten van haar opdrachtgevers.

Doel 13: Klimaatactie

Op gebied van energie heeft Bras Fijnaart zich in korte tijd weten te certificeren voor het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Omdat 90% van de CO2 uitstoot veroorzaakt wordt door het brandstofgebruik, focust het bedrijf zich op het verminderen van vervoersstromen. Dit gebeurt onder andere door inzet van vocht sensoren voor het bepalen van de maaifrequentie en door een regelmatige terugkoppeling van de prestaties met de medewerkers. Diverse voertuigen rijden op groen gas en ook hebben elektrische auto’s haar intrede gedaan bij Bras Fijnaart. Aan de hand van een grondige ketenanalyse is vastgesteld dat bij de verwerking van groenafval gestuurd kan worden op de CO2 uitstoot. Dit is een speerpunt om te verbeteren op het gebied van CO2. Dit is vertaald naar concrete doelstellingen op dit gebied. Door inzet van 124 zonnepanelen (sinds 2016) wordt een gedeelte (ca. 30.000 kWh/jaar) van het energieverbruik duurzaam opgewekt.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Bras Fijnaart draagt de duurzame werkwijze uit door deelname of lidmaatschappen, zowel regionaal als landelijk. Voorbeelden hiervan zijn: BZW (studieclub duurzaamheid), Energiek Moerdijk (opwekking duurzame energie), Heem-partner (verbeteren biodiversiteit) en cao-commissie van branchevereniging Groenbedrijven.

Op de nationale grasdag presenteert Bras Fijnaart de innovatieve ontwikkelingen zoals inzet elektromotoren en toepassing elektronica en ICT om de maaifrequentie te optimaliseren (verminderen vervoersbewegingen). Binnen de branche heerst een vrij gesloten houding om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen. Bras Fijnaart heeft  aandacht voor de directe buren en omgeving met een open en actieve communicatie, teneinde hinder zoveel mogelijk te beperken. Via de eigen communicatiekanalen (website)  is Bras Fijnaart  bescheiden met het uitdragen van de duurzaamheidsaspecten en dit zou meer gestructureerd kunnen. Het voornemen bestaat om dit bij de viering van het 60-jarig bestaan expliciet uit te dragen. Hier ligt een uitdaging om dit verder uit te nutten.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie
Bras Fijnaart is een familiebedrijf met op dit moment de derde generatie met de oorsprong in 1957. De strategie van Bras Fijnaart is gefocust op, de volgende elementen:  groen en natuur. Bras Fijnaart is er van overtuigd dat ze zorgzaam moeten omgaan met de beschikbare (natuurlijke) grondstoffen. Dit om de biodiversiteit te vergroten en de omgeving leefbaar te houden. Bras Fijnaart heeft een uniek marktconcept bij het aannemen van opdrachten, namelijk compleet ontzorgen door rentmeesterschap met rendement op lange termijn. Bras Fijnaart is met dit concept  en met innovaties in de werkzaamheden een voorloper in de branche.

Duurzaamheid management
De heer Goof Rijndorp heeft met het ondernemingsplan (5 jarenplan) in 2011 een start gemaakt met het toekomstbestendig maken van het bedrijf door de afhankelijkheid van zijn persoon te verminderen. Met een doorkijk naar 2026 zet hij stappen om zijn duurzame ambities niet alleen waar te maken, maar ook te borgen voor de toekomst. Door deze stappen ontwikkelt hij zijn medewerkers in de duurzame richting en maakt hij de hiervoor enthousiast. Goof Rijndorp is persoonlijk gedreven om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te vinden en op te leiden voor het belangrijke werk in de groene ruimte. Hij kijkt hierbij op een flexibele wijze nadrukkelijk naar de mogelijkheden van de personen in kwestie. Op deze wijze geeft hij iets hij terug aan de omgeving voor de impact die het bedrijf heeft.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Bras Fijnaart een koploper in zijn branche omdat het voorop loopt bij zowel arbeidsparticipatie, energiebesparing en –transitie. Binnen enkele jaren heeft het bedrijf een omslag gemaakt naar lange termijn denken en handelen en hiermee een uniek concept van rentmeesterschap in de markt gezet. Dit draagt het bedrijf op een bescheiden wijze uit in de regionale netwerken en stap voor stap in landelijke bijeenkomsten. Het succes van de lange termijn strategie is mede gebaseerd op een gezonde dosis zelfreflectie, het  “zichzelf ter discussie durven stellen” is hier erg krachtig.

Concluderend is de accreditatiecommissie heel positief over de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen van Bras Fijnaart. Aan de accreditatie voor De Groene Pluim wordt ruimschoots voldaan.