Cleanmaster Biolux

Profiel

Cleanmaster Biolux is te typeren als familiebedrijf. Moeder is in 1992 begonnen met de verkoop van ecologische (hoog geconcentreerde) schoonmaakmiddelen. Björn heeft vanaf het begin meegewerkt in het bedrijf. Waar het kleinschalig begon, zegt Björn dat het in positieve zin “uit de hand is gelopen”, waarbij ze nu 400 vaste klanten hebben.

Björn is sinds 2015 alleen eigenaar, waarbij hij het bedrijf op de door zijn moeder gelegde fundamenten verder heeft kunnen opbouwen. Vanwege Covid-19 was 2020 een bijzonder jaar: er zijn veel desinfectiemiddelen verkocht. Het bedrijf staat er goed voor.

Goed zorgen voor het milieu en de natuur is altijd de basis van het bedrijf geweest: met het leveren van kwaliteit is groen ondernemen de rode draad. Niet omdat het moet maar omdat het vanaf het begin de basis geweest van de filosofie. Er kan worden gesteld dat duurzaam ondernemen in de genen zit, intrinsiek aanwezig is.

Cleanmaster Biolux produceert zelf niet maar levert hoog geconcentreerde schoonmaakmiddelen en andere, zo duurzaam mogelijke, producten aan bedrijven en instellingen. De productie van de middelen en producten vindt bij derden plaats. Daarbij moet de producent ook aan het eco keurmerk voldoen (bijvoorbeeld bij de levering van toiletpapier). Waar een klant, bijvoorbeeld een groot industrieel bedrijf, niet kan volstaan met ecologische middelen vanwege hoge kwaliteitseisen, wordt een zo ecologisch verantwoord mogelijk product aangeboden.

Cleanmaster Biolux B.V. kan impact maken in de markt omdat ze midden in de keten zitten. Zij kunnen deze positie gebruiken om een vliegwiel te zijn dat duurzaam ondernemen aanzwengelt. Cleanmaster Biolux B.V. is hiermee uniek en onderscheidend in de handel in schoonmaakmiddelen.

Bij Cleanmaster Biolux werken 4 mensen. Naast Björn als directeur is Melvin Raas verantwoordelijk voor communicatie en productontwikkeling. Op kantoor is iemand werkzaam voor ondersteuning, administratie en er is een chauffeur die bestellingen bezorgd.

De klanten komen voornamelijk bij Cleanmaster Biolux door mond op mond reclame en netwerken. Onder de 400 klanten zijn onder andere HEMA, scholen en ziekenhuizen, diverse horeca bedrijven, vakantieparken en campings, reïntegratiebedrijven De Betho en Orionis en Buurtzorg Pension. Er zijn ook klanten in België. Naast fysieke verkoop vindt ook verkoop via de webshop plaats. Uit de 700 reacties die op website worden gegeven wordt gemiddeld eenbeoordelingsscore van 9,5 gegeven. De groei van het bedrijf was de afgelopen jaren gemiddeld 20 % per jaar. In 2020, door de levering van ontsmettingsmiddelen, zelfs nog groter.

Cleanmaster Biolux is momenteel gevestigd in meerdere loodsen op het bedrijventerrein De Poel in Goes. Het is de wens van het bedrijf om op termijn naar een locatie te gaan waar alles zich onder één dak bevindt, waarbij het te betrekken gebouw ook aan meer duurzaamheidseisen kan voldoen.

Op de website profileert Cleanmaster Biolux B.V. zich als een duurzaam bedrijf. Sinds de in 2012gewonnen MVO-prijs in de gemeente Goes wil het bedrijf graag laten zien dat het verder is ontwikkeld en andere bedrijven inspireren duurzaam te ondernemen.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ Cleanmaster Biolux B.V.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Van 2011 tot en met 2019 heeft Cleanmaster Biolux gewerkt met cliënten van het Gors, voor onder andere het bezorgen van bestellingen. Hierdoor kon een mooie bijdrage aan re-integratie in een werkomgeving worden gedaan. Vanwege een ander inkoopbeleid van de klant is dit momenteel niet mogelijk, het is de verwachting dat dit in 2021 weer kan worden opgepakt.

Vanwege de beperkte bedrijfsomvang is het nog niet mogelijk bewust te sturen op het aannemen van oudere werknemers. Het gebeurt wel dat bij externe partijen bijvoorbeeld oudere chauffeurs worden ingezet.

Björn volgt opleidingen binnen het bedrijfssegment, Melvin doet dit op het gebied van marketing.

Lokale partners worden betrokken om de marketing op peil te houden. Andere medewerkers kunnen opleidingen volgen als dat nodig is, ze worden in ieder geval actief bij de bedrijfsvoering betrokken.

Minimaal eenmaal per jaar wil Cleanmaster Biolux graag een stagiair of afstudeerder van een MBO of HBO opleiding de ruimte bieden om ervaring op te doen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf. De studenten hebben vaak een opleiding op het gebied van marketing of transport en logistiek. Stagiairs ontvangen naast een stagevergoeding ook een vergoeding voor hun eindrapportage, als hun opdracht of onderzoek een concrete bijdrage aan de bedrijfsvoering heeft kunnen leveren.

Vanwege de beperkte bedrijfsomvang is er geen specifiek Arbo- en veiligheidsbeleid, maar wat nodig is voor een veilige bedrijfsvoering wordt toegepast. Producten zijn over het algemeen veiliger in transport dan reguliere schoonmaakmiddelen. Er zijn geen interne transportmiddelen aanwezig.

Bij de zoektocht naar een nieuw pand, waar alles onder 1 dak aanwezig kan zijn, kan nadrukkelijker naar Arbo en veiligheid worden gekeken.

Naar klanten wil Cleanmaster Biolux vooral kwaliteit leveren en “opvoeden” richting een milieuvriendelijker wijze van ondernemen. Klanten worden niet overspoeld met producten maar er wordt geleverd wat echt nodig is. Tijdens de coronacrisis zijn vaste klanten benaderd om alleendatgene te leveren (en te betalen) wat daadwerkelijk verbruikt werd. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf eigenlijk nooit klanten is kwijtgeraakt (“als je vertrouwen geeft, krijgt je ook vertrouwen.”).

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Cleanmaster Biolux produceert zelf niet. Het bedrijf levert geconcentreerde, ecologische reinigingsmiddelen met zo weinig mogelijk afval. Flessen bestaan uit gerecycled plastic. Deze kunnen 10 jaar worden gebruikt, cans komen terug en worden versnipperd (tussen 50 en 60 containers per jaar). Verschillende soorten plastic worden gesorteerd, zodat dit bij recycling tot een hogere kwaliteit leidt. Schoonmaakdoekjes zijn 300 x te wassen en kunnen 3 jaar meegaan. Hierdoor wordt niet alleen winst voor het milieu geboekt maar is het kostentechnisch uiteindelijk ook beter. Door het toepassen van concentraten en het navulsysteem wordt maar 2% water vervoerd, wat ook weer tot een reductie van emissies leidt.

Samen met producenten, die ook aan het ecologisch keurmerk moeten voldoen, wordt continue gezocht naar het meest optimale en milieuvriendelijke product. Cleanmaster Biolux kan daarmee altijd vanuit eigen label leveren. Leveranciers moeten zo dicht mogelijk in de buurt zitten. Björn kent zijn leveranciers persoonlijk en hij vindt het belangrijk dat zij een duurzaam hart hebben. Ook voor andere producten wordt naar het meest duurzame alternatief gezocht: er worden energiezuiniger stofzuigers geleverd (die tevens tot 70 % uit gerecyclede materialen bestaan) en er zijn schoonmaakkarretjes leverbaar die tot 75 % uit gerecyclede materialen bestaan.

De markt vraagt regelmatig om innovaties. In dat geval wordt ook samenwerking met concullega’s gezocht om te onderzoeken of er een goede afzetmarkt is.

Voor hygiëne papier is samenwerking gevonden met Euro Products: zij produceren het 1ecirculaire hygiënepapier dat betaalbaar is. Het product is afkomstig van cellulose van resten van snijrollen, het materiaal kan tot 7 x worden gerecycled. Cleanmaster Biolux is voor Zuid West Nederland uitgekozen om als unieke leverancier deze producten te leveren.

Er zijn klanten, bijvoorbeeld bij grotere industriële bedrijven, waar niet altijd kan worden gewerkt met ecologische producten. Dit komt omdat dan een extra reinigingsgraad benodigd is. In dat geval wordt een product gezocht dat zo ecologisch verantwoord als mogelijk is (“Soms moet het, maar dan wel samen kijken wat het beste werkt”). Er worden in ieder geval nooit producten geleverd met zwarte lijst stoffen. Cleanmaster Biolux heeft daarnaast ook gemerkt dat de vraag naar klassieke middelen als chloor steeds minder wordt. Waar dit wel wordt gevraagd wordt bij de klant voorlichting gegeven voor de vervanging van middelen met zwarte lijst stoffen en chloor. Er worden aan medewerkers van die klanten gratis opleidingen gegeven om aan een andere werkwijze en producten te wennen. Inmiddels kan gezegd worden dat honderden geen chloor meer gebruiken. Dit zou heel goed door een stagiair kunnen worden gekwantificeerd.

Het bedrijf heeft zelf weinig afvalstromen: alleen kunststof en karton. Dit wordt door een erkend verwerker opgehaald. Het is aan te bevelen bij te houden hoeveel afval er wordt opgehaald. Dozen die met productlevering binnenkomen worden voor minimaal de helft opnieuw gebruikt (minimaal 50 %).

Zoals genoemd onder Doel 8 worden klanten niet onnodig bevoorraad. Ook zit er geen bonus op het aantal binnengehaalde contracten.

Doel 13: Klimaatactie

Er vindt bij Cleanmaster Biolux geen productie plaats. De belangrijkste milieu belastende processen zijn verzenden en vervoer.

De gebruikte loodsen zijn onderdeel van een VVE. Daardoor is het toepassen van zonnepanelen een lastig proces. In de loodsen is wel LED verlichting gerealiseerd. Als in de toekomst een nieuw pand wordt betrokken, waar alles onder 1 dak kan plaatsvinden, kunnen meer energiemaatregelen worden getroffen. Het huidige energieverbruik is bekend, maar wordt niet bijgehouden. Uiteindelijk is de positieve impact van Cleanmaster Biolux veel groter in de gehele keten: er worden bijvoorbeeld 800 pallets per jaar met ecologisch hygiënisch papier verkocht. Als dit allemaal niet ecologisch zou zijn, dan was de uitstoot over de gehele keten ook veel groter. Ook het toepassen van hervulbare flessen met geconcentreerde middelen leidt tot een aanzienlijke positieve impact.

Transport vindt momenteel nog met een diesel aangedreven voertuig plaats, omdat met elektrische voertuigen de actieradius nog onvoldoende is. Er wordt wel nagedacht over een pool met Goese vervoerders. De ingezette pakketdienst haalt op verzoek van Cleanmaster Biolux alle pakketten in 1 keer op, waarna ze bij de distributie in 1 keer worden verdeeld.

In relatie tot klimaatadaptie lopen er nog geen acties. Dit kan opgepakt worden als meer wordt bijgehouden wat de verbruiken en emissies zijn (eigen en in de keten).

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Cleanmaster Biolux werkt zoals aangegeven veel samen in de keten met producenten en klantenom steeds milieuvriendelijker en ecologischer te werken en te innoveren. Dit verloopt goed vanwege de lange termijn relaties die Cleanmaster Biolux heeft ontwikkeld. Kennis delen is daarbij ook van groot belang. Een recente ontwikkeling is het onderzoek naar het toepassen van probiotica als reinigingsmiddel.

Naast samenwerkingen en partnerschappen heeft Cleanmaster Biolux de volgende contacten en netwerken:

  • In samenwerking met stichting Switch wordt de scholen tour (wereldreis) georganiseerd. Hierbij komen schoolklassen langs om voorlichting te krijgen over de werkwijze van het bedrijf.
  • Cleanmaster Clean up: op basisscholen (zowel klant als niet klant) worden presentaties gehouden en gaan de kinderen met een vuilniszak en prikker de buurt in voor een schoonmaakactie.
  • Björn is lid van het BNI netwerk (chapter Neeltje Jans), hier heeft hij veel contact met eindbeslissers uit de regio.
  • Sponsoring: diverse onder andere korfbal, scouting, voetbal.

Het bedrijf is actief op de sociale media LinkedIn en Facebook. Op de eigen websites staat bescheiden vermeld wat de visie over duurzaamheid is. Dit kan wel wat actiever worden gedaan.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluimhouder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De ambitie voor duurzaam en verantwoord ondernemen is intrinsiek aanwezig. Op de websitestaat het volgende vermeld:
Onze missie: “De beste service leveren op een zo duurzame en kwalitatief zo hoog mogelijke manier.”
Deze service uit zich in alle te leveren producten en in alle relaties een zo verantwoord mogelijk product te leveren. Deze missie zou nog wel wat meer extern gecommuniceerd mogen worden.
Zoals aangegeven is duurzaam en verantwoord ondernemen echter diep verankerd in het bedrijf.

Duurzaamheidsmanagement
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is nadrukkelijk aanwezig en de directeurmaakt een zeer betrokken indruk bij zowel de geleverde producten als de wijze waarop dit verder wordt ontwikkeld. Er kan worden gesteld dat duurzaam ondernemen in de genen zit, intrinsiek aanwezig is.

Ook zijn verschillende initiatieven ontplooid om op andere wijzen met duurzaamheid bezig te zijn.

Waar communiceren over duurzaamheid nog wat beter zou kunnen, is verder in alles het enthousiasme voelbaar als er over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gesproken. Het plezier in het duurzaam ondernemen overstijgt de bij andere ondernemers aanwezige neiging om te willen groeien.

Toekomst:

Er wordt nagedacht over een locatie, waarin alle werkzaamheden onder een dak kunnen worden gedaan. Dit geeft gelijk de mogelijkheid om het gebouw ook zo duurzaam mogelijk in te richten. Er kan dan ook een showroom worden ingericht en kunnen klanten makkelijker producten afhalen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van pro-biotica als basis voor reinigingsmiddelen. Dit lijkt veelbelovend en zou een prachtige vervolgstap zijn in het leveren van duurzame reinigingsmiddelen.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie heeft Cleanmaster Biolux B.V. op het gebied van duurzaam ondernemen veel bereikt en heeft het bedrijf de ambitie om mooie vervolgstappen te zetten.

Cleanmaster Biolux B.V. in Goes is een duurzame koploper in de branche en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol. Met de huidige klantenkring en de impact die het bedrijf in de keten heeft, overstijgt duurzaam schoonmaken én ondernemen de regio en de landsgrenzen.

De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.

Cleanmaster Biolux B.V. verdient De Groene Pluim. In de toekomst zal met deze ambitie Cleanmaster Biolux B.V. zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.

SLOTWOORD

Dit is de derde Groene Pluim die wordt uitgereikt in de gemeente Goes. Een teken dat parels op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente zeker te vinden zijn. Hiermee kunnen de ondernemers in Goes en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk aan het vormen zijn.

Zo staat duurzaamheid in Goes weer een stuk steviger op de kaart en zijn er voldoende mooie voorbeelden ter inspiratie van andere ondernemers.

Het is de 29ste Groene Pluim die wordt uitgereikt, wat des te meer aantoont dat Duurzaam Ondernemen door steeds meer bedrijven wordt omarmt. Het netwerk groeit en steeds meer duurzame inspiratie kan worden gedeeld.