Grafisch Bedrijf Goes

Profiel

Ooit begonnen als traditionele drukkerij, is GBG (Grafisch Bedrijf Goes) uitgegroeid tot een full-service bedrijf klanten terecht kunnen voor al hun drukwerk (grote of kleine oplagen), (grootformaat) printwerk, auto- en gevelbelettering, verpakkingen en displays en zelfs het ontwerpen en bouwen van beursstands. De onderneming bestaat nu 42 jaar. De heer Chris van Antwerpen is de 2e generatie ven het familiebedrijf.
Destijds is diens vader begonnen als huisdrukker in een garage, in een totaal andere marktsituatie, destijds waren er namelijk alleen al 10 drukkerijen in Goes.

Geschiedenis
GBG heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt, ze is in 42 jaar op beheerste wijze gegroeid. De heer Chris van Antwerpen is uit het gezin van de oprichter de enige van de zeven kinderen die de ambitie had het over te nemen. Hij heeft de praktische fijne kneepjes van jongs af aan geleerd, als jongste medewerker / hulp. Daarna ook via het onderwijs: hij is op zijn 14e levensjaar gestart met praktijkonderwijs in Roosendaal. Daarna overgestapt naar het Grafisch Lyceum te Rotterdam en dat na 4 jaar succesvol afgerond.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar is hij in dienst getreden als medewerker bij GBG met een totale toewijding aan het drukkersvak. De onderneming bestond toen uit 3 medewerkers. Saillant detail is dat de heer Chris van Antwerpen geen praktijkexamen hoefde te doen, omdat diens leraar destijds zei, zo citeert de heer Van Antwerpen,: “…jij hoeft geen praktijkexamen te doen, want je kan het beter dan mijn collega’s en ik…”
Nog altijd neemt de GBG graag stagiaires van het Grafisch Lyceum Rotterdam aan; het is, aldus de heer Chris van Antwerpen, een buitengewoon goede opleiding en ze leveren prima leerlingen.
In 2003 verhuisde GBG van de garage naar een echt pand aan de Industriestraat en ze groeide van 3 naar 10 mw’ers. Per 2011 werd de 2e verhuizing een feit: de overgang naar een ruimer pand aan de Scottweg te Goes, waarin een doorgroei naar 22 medewerkers werd geboekt tot mei 2019. Vanaf mei 2019 is GBG verhuist naar hun huidige energiepositieve gebouw aan de Hudsonweg te Goes.

Intuïtief en duurzaam leiderschap
Deze groei is mede tot strand gebracht door een intuïtief leiderschap van de heren Van Antwerpen, vader en zoon, die met een scherpe visie een beheerste groei mogelijk maakten. Onder andere als gevolg van nieuwe product- en marktontwikkeling binnen GBG èn een portfolio met een risicospreiding. Zo zijn ze in de periode aan de Scottweg toegetreden tot de digitale markt. GBG wordt sindsdien gedragen op 3 pijlers, zijnde offset, digitaal en grootformaat printen (o.a. signing auto’s, gebouwen en kartonnage (grootste groeier momenteel). Het vergde behoorlijke investeringen: die getrouw door vader en zoon altijd op risico’s werden ingeschat en gewogen.
Vader en zoon trokken zich vaak op gezette momenten terug op weekenden e.d. met korte reisjes om zich los te weken van de dagelijkse drukte en ze ontwikkelden strategische opties en namen de alternatieven die voor hen lagen door; met hun gezamenlijke visie als maatstaf, alle opties onderzocht vanuit verschillend perspectief. Reizen maken om te brainstormen en los te komen van de waanzin van de dag.

Een belangrijk uitgangspunt was risicospreiding, verdeeld over de 3 genoemde pijlers, waarbij het onwenselijk was dat er een potentieel grote klant zou kunnen uitgroeien tot een percentage van meer dan 30% van de totaal omzet. Enkele malen hebben de heren Van Antwerpen daarmee geworsteld en ervoor gekozen de onderneming geleidelijk gereed te maken voor deze grote klanten. Een evolutie-strategie. De heren spraken over veel elementen, zoals markten, klantgerichtheid, imago, identiteit en vooral over financiële thema’s zoals kostprijzen, investeringscalculaties, huisvesting en technologie.
Zo’n dilemma speelde Delta, GBG was er uiteindelijk klaar voor: zij werd klant. Een belangrijk risico voor GBG vormde de lopende overname golf van energiedistributiebedrijven in Nederland. Wat zou de overname betekenen als een grote Europese Energiemaatschappij Delta zou overnemen? Hoeveel medewerkers zijn nodig voor zo’n klant? Nadat GBG diverse doelen had bereikt, hebben de heren van Antwerpen besloten Delta te verwelkomen als klant. Dat met de principes van continuïteit en duurzaamheid in financiële  zin.

Risico-management (financieel): duurzaamheid, in haar brede betekenis. Omstreeks 2015 ging GBG al het drukwerk (verdeeld over de 3 pijlers) voor haar rekening nemen. De zustermaatschappij Delta Fiber (digitale infrastructuur) is, naast de traditionele energiemarkt voor haar in Zeeland en aanpalend, actief door heel NL. Dat bood ook weer kansen. De voorlaatste crisis, de financiële van 2009, heeft een slagveld veroorzaakt in de grafische markt; slechts 25% van de bedrijven hebben die overleefd. De heer Chris van Antwerpen typeert de markt van voor 2009 als “ondernemers die hard werkten maar wachtten
op orders via de telefoon of de mail. Reactief dus. Dat is sinds 2009 finaal omgeslagen. GBG heeft een trouwe schare klanten, typerend voor de Zeeuwse mentaliteit. Leuk te vermelden is dat Delta (bestaande uit de 3 zustermaatschappijen: Energie, Delta Fiber en DNWG Infra) voor GBG een partner is, en niet slechts een klant. Er is sprake van echte co-makership. Mogelijk door een ultra snelle en degelijke digitale verbinding, door Delta
Fiber speciaal gerealiseerd, kunnen direct de opdrachten worden uitgevoerd voor hen. Delta heeft m.a.w. al hun drukwerk uitbesteed aan GBG.
Deze aanpak heeft andere klanten ook getriggerd: zij hebben ook hun eigen drukkerijlijnen opgedoekt en dat uitbesteed naar GBG, zoals de overname van repro’s van ziekenhuizen en andere grotere gebruikers met eigen lijnen.
Verder betoogt de heer Chris van Antwerpen dat 90% van de DM (direct marketing) emails niet worden gelezen. Ouderwetse, fysieke DM, scoort veel beter, deze blijft tegenwoordig niet beperkt tot een brief, maar zijn hele “kunstwerken” in diverse materialen, veelal karton. Vooral het effectief en persoonlijk aan schrijven van (potentiële) klanten is in Zeeland vooral heel effectief.

Duurzaamheidsbeleid
De policy bij GBG is gericht op beheerste en duurzame groei: met eerbiediging van risicospreiding, waarbij de pijler kartonnage een gouden greep is gebleken. De angst dat Delta meer dan 35% van de omzet zou uitmaken bleek foutief, door de goede voorbereiding op basis van de GBG-visie van de heren Van Antwerpen is de omzet van Delta nooit meer dan 17% van de totale omzet gebleken.
Wat anderzijds ook een (te) grote groei in de weg staat, is dat de echte marketingafdelingen van Corporates zich niet in Zeeland bevinden. Sterker nog, degenen die er zijn/ waren, vertrekken naar de grotere steden (met veelal een Universiteit of Hogeschool in de nabijheid), zoals de klant LWM, die recent haar marketingafdeling van Zeeland naar Breda heeft verhuisd.
De recente Corona-crisis heeft een beroep gedaan op het ondernemerschap van de heer Chris van Antwerpen in combinatie met de tomeloze inzet van diens collega’s. Vooral de keuze op de snel veranderende markten bestickering, signing, en het anticiperen op “corona”-schermen (met kunststof ruit en mooi drukwerk) heeft de continuïteit van GBG tot op heden geborgd.
Per heden heeft GBG 30 medewerkers in dienst; 2 op de payroll van Sociale Werkplaatsen. Zijnde 2 collega’s die excelleren, ondanks beperkingen, typeringen die worden gehanteerd zijn: “onze netste medewerker”, “intelligent” en “leidinggevende capaciteiten”. Overwogen wordt hen een arbeidsovereenkomst aan te bieden bij GBG.
Door bovenop de technische en duurzaamheidsontwikkelingen te zitten, staat GBG, zoals ze zichzelf typeert, garant voor hoge kwaliteit, goede service en snelle levertijden. Omdat GBG al deze specialismen onder één dak aanbiedt, heeft de klant slechts één partner voor al haar communicatie-uitingen. Eén leverancier, één contactpersoon en één factuur. Dat spaart tijd èn geld. GBG heeft een duidelijke inzet op passende realisatie van klantenwensen.
GBG maakt ideeën, ontwerpen en boodschappen fysiek zichtbaar. De items die zij maken, of waarvoor zij iets maken, geven hen een kader. En na productie, spat daar iets unieks van af, dat zich uit in kwaliteit en effectiviteit. Wat ze maken valt op.
GBG is gestart als éénmanszaak en inmiddels uitgegroeid tot een gedreven team van 30 mensen. Een bescheiden begin dus, maar zoals aangegeven met een sterke visie, ook op duurzaamheid. Die visie zien we overal terug. In hun eindproducten, maar ook in de samenwerking met klanten, bureaus, leveranciers en overheden. Een visie met focus op modernisering en service. Continu probeert GBG te innoveren, te vernieuwen en gebruik te
maken van technologische ontwikkelingen. Met een luisterend oor naar wat de markt vraagt, maken ze weloverwogen keuzes en realiseren ze dit op beheerste wijze.
Van beginnende éénmanszaak tot een internationaal opererend bedrijf, voor GBG is élke klant belangrijk.
Ten slotte nog dit: GBG is FSC gecertificeerd (CU-COC-805712-D23), geldig tot 06-11-2022, met de standaards: FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-004 V3-0. Een groepscertificaat.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ GBG

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

1. Het bedrijf voorkomt dat bij haar economische groei achteruitgang van het milieu plaatsvindt:

 • GBG heeft in haar beheerste groei continu ingezet op ontwikkeling van de productieprocessen; deze zijn innovatief, modern en leveren output op verantwoorde wijze vanuit economisch, technisch (energie, rendement, milieuverantwoord), organisatiekundig en vanuit sociaal-psychologisch oogpunt. De Triple P filosofie wordt geëerbiedigd.
 • Voorts is er inzet op een nieuwe duurzame huisvesting sinds mei 2019, die niet beperkt blijft tot energie neutraliteit, maar zelfs energie positief is.

2. Het bedrijf creëert werkgelegenheid, waarbij ondernemerschap, creativiteit en innovatie wordt gestimuleerd

 • Door de sterke klantgerichtheid in de visie, vertaalt zich dit naar een grote vrijheid in creativiteit en innovatie bij de medewerkers
 • Zelfs de mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt komen volledig tot hun recht, zijnde 10% van het medewerkersbestand. Zij ontwikkelen zich en ontplooien zich volledig.

3. Het bedrijf voert een actief leeftijdsbewust personeelsbeleid:

 • GBG kenmerkt zich door een gezonde balans tussen jong en oud. Het gaat, aldus de heer Chris van Antwerpen, om de competenties en daar speelt leeftijd geen enkele rol.
 • Zo wordt er zelfs voor specifieke klussen, die niet door de huidige medewerkers kunnen worden uitgevoerd, een enthousiaste oudere medewerker ingehuurd die reeds met pensioen is.

4. Het bedrijf voert een actief beleid voor een brede arbeidsparticipatie (personen met een afstand tot de arbeidsmarkt):

 • Met 2 Sociale Werkplaatsen is er een samenwerking: Zuidhoek uit Zierikzee en Betho uit Goes, van hen uit zijn er 2 medewerkers geplaatst bij GBG. Dat met volle tevredenheid.
 • Via Vluchtelingenwerk de inzet van een medewerker uit Syrië: welke een volledig succes is geworden. De kandidaat kwam ruim 1,5 jaar geleden uit de grafische branche in Syrië. Binnen 1 dag, is de kandidaat gestart als snijder, zag de heer Chris van Antwerpen direct dat het een competente doorpakker was. Hij heeft zich ontwikkelt als “een gouden gast”, aldus de heer Chris van Antwerpen. Heeft nu een vast arbeidscontract en ontwerpt (CAD CAM) nu complexe kartonnen displays. De medewerker heeft zich volledig bewezen, is geworteld in de omgeving en is in de tussentijd getrouwd en sinds een half jaar vader. Volledig geïntegreerd binnen GBG en in de maatschappij.
 • Inclusiviteit wordt vanuit de sterke bedrijfsvisie en de ondernemingscultuur ingebracht, of schoon nergens vastgelegd in een beleidsdocument.

5. Het bedrijf draagt actief bij aan arbeidsparticipatie van jongeren / ouderen e.d. (bijzondere groepen):

 • De directeur, de heer Chris van Antwerpen, participeert regelmatig als operator in de produktie en als medewerkers in de andere afdelingen ,om direct contact te hebben, management by “working around”. Zo is er een goede en open verstandhouding tussen medewerkers onderling en met de leiding. Dit bevordert de kwaliteit van de processen en de daaruit voortkomende producten, m.a.w. bevordert de productiviteit en het werkplezier.
 • Ook andere typologieën van medewerkers, zijnde “bijzondere groepen” (zoals aangeduid in de Arbowet), worden daarmee een gedegen werkplek aangeboden, waarbij zelfontplooiing het ultieme doel is.
 • Binnen GBG zijn er geen beletsels in de inzet van bijzondere groepen.
 • Inclusiviteit is een uitgangspunt bij GBG: iedereen mag er zijn en wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten; samen doelen optimaal realiseren door alle kwaliteiten beter te benutten.
 • Iedere maandag wordt er een gezamenlijk lunch georganiseerd met alle personeelsleden, waarbij natuurlijk het weekend even besproken wordt, maar ook de bedrijfsplannen voor komende week toegelicht worden.

6. Het bedrijf geeft uitvoering aan terugdringen van het aantal jongeren / ouderen met een achterstand in de samenleving

 • 7 van de 30 medewerkers zijn vrouw (23%)
 • 1 vrouw is lid van de leiding, een Management Teamlid. Zijnde 25% (het MT bestaat binnenkort uit 4 leden, er start een Manager Financiën, een nieuwe functie).

Het kantoor staat volledig in het teken van digitale innovatie, moderne productiesystemen gericht op veiligheid en gezondheid. Maar evenzo het welzijn van de medewerkers, met een open, schone, goed verlichte en nette werkomgeving, zowel in de productie als in de hypermoderne kantoren voorzien van werkmeubilair volgens de laatste arbo-voorschriften.
Met een uitstekende klimaatbeheersing. Er is een prachtige sociale ruimte voor ontspanning die zelfs ter beschikking wordt gesteld aan derden voor bijeenkomsten, waarmee GBG met haar sterke identiteit een positieve impuls geeft aan haar imago.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

1. Het bedrijf voert een actief bedrijfsbeleid voor ontwikkeling van duurzame productie en/of consumptie:

 • Gezien de typologie van GBG als organisatie, zijnde directe aansturing/ leiding, met een leider die intuïtief succesvol acteert, is het logisch dat er weinig op schrift gestelde beleidsplannen zijn. De strategie is verankerd in de sterke visie die de heren Van Antwerpen hebben. Het succes tot op heden en de beslissingen die tot nu zijn genomen onderschrijven de rechtmatigheid van deze vorm van ondernemingsbestuur: volledig passend in de levensfase van GBG (theorie van Greiner).
 • Momenteel is de LT kijk op de markt en de rol van GBG in de huidige Corona crisis lastig te duiden: de heer Van Antwerpen geeft aan dat de Grafische Branche in NL het moeilijk heeft: een grote concurrent die in de EU actief is, leidt nu 90% omzetverlies. Het is erg volatiel. In de traditionele drukmarkt wordt weinig uitbesteed.
 • Gezien de ontwikkeling van GBG, sinds 42 jaar, kan gesteld worden dat er een effectief bedrijfsbeleid is, en dat duurzaamheid daar in toenemende mate een rol in speelt. De visie op de komende 5 -10 jaar is traditioneel gericht op een beheerste groei, wat logischerwijs goed past op de levensfase van GBG en de huidige leider de heer Chris van Antwerpen (Greiner)
 • Ook wat betreft opvolging van dit familiebedrijf is er in potentie een zoon, die nu reeds op zijn 12 jarige leeftijd aangeeft interesse in het drukwerkvakgebied te hebben. Analoog aan de ontwikkeling van de heer Chris van Antwerpen.
 • De huisvesting is energiepositief, dus dit vormt een gedegen impuls aan invulling van Doel 13.
 • Robotisering is ingezet in de snijmachines en deze technologie (robots en cobots) krijgt in toenemende mate de aandacht van de leiding. Dat binnen de kaders van de sterke bedrijfsvisie.
 • Tijdens de rondgang door de productie hebben we tevens de laatste digitale drukpers (HP Indigo 7800 Digital Press) kunnen aanschouwen. Een flexibele machine. Met een prestatie van 1600 vel per uur, maar uiterst snel is om te stellen naar kleine series (flexibel). Deze machine is dermate vooruitstrevend dat deze geen separate olietoever meer nodig heeft, maar gesmeerd wordt door de drukinkt zelf. Bij de vorige generatie moest dit periodiek worden bijgevuld en moest tevens de afgewerkte olie worden opgehaald en worden verwerkt door de fabrikant HP.
 • Voorts is er geïnvesteerd in een eigen perscontainer die nu slechts 1x per 5 à 6 weken wordt geledigd, dat in tegenstelling tot de oude situatie in de vorige huisvesting waarbij dat- met een lager productievolume – 1x per week plaatsvond. Een flinke reductie in vrachtwagenbewegingen.
 • Inzet van gerobotiseerde snijtafels die maximaal efficiënt karton e.d. snijdt. Dus minder verlies i.c. afval; wat uiteraard gerecycled wordt.
 • De machines bij GBG worden vanuit de ondernemingsvisie gekoesterd in het dagelijkse gebruik door de operators. Dat gecombineerd met een effectief onderhoudsprogramma, worden alle machines na 5 jaar met een goede prijs ingeruild zodat deze een mooi 2e leven elders kunnen hebben. Er wordt gewerkt aan ”ownership” bij de operators.
 • Er wordt vanuit dat “ownership” tezamen met de leiding en de ondersteunende diensten, van uit de leiding ingezet op continue verbetering van de output, dus beperking van uitval en afval. Minder emissie, minder retour.

2. Het bedrijf werkt aan een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke en hernieuwbare hulpbronnen en grondstoffen

 • Huisvesting, in de uitgangspunten, ontwerp, bouwfase en gebruiksfase veel inzet op verduurzaming.
 • Inzet van gerecycled karton welke het veel gebruikte geschuimde PVC (Forex) vervangt. Hier wordt actief de markt in bewerkt, en dat uiterst succesvol, zoals eerder vermeld in dit rapport. GBG is er in geslaagd klanten te overtuigen te switchen naar karton. Overigens, de enige uitzondering voor de inzet van PVC boven karton vormt vocht / water (regen e.d.); in dergelijke omgeving/ milieus is karton minder geschikt dan PVC.

3. Het bedrijf beperkt aantoonbaar de emissies naar lucht, water en bodem:

 • Inzet op een uiterst moderne outillage
 • Afvalreductie programma’s: zie punt 2.
 • Door de inzet van de huidige machines binnen GBG is er een significante besparing in inktverbruik per m2 (met nieuwere machines).
 • Bijna geen emissie meer (machines met gesloten koel- & verwarmingssystemen)
  Schoonmaakmiddelen voor offsetpers kunnen momenteel helaas niet volledig groen zijn (na een test bleken de volledig groene schoonmaakmiddelen niet te voldoen: 24 inktrollen werden te vet; slipten, met alle gevolgen van dien: kwaliteit, productiviteit en verlies).
  Tip nagaan: vraagstuk voorleggen om het op te lossen: er zijn diverse vooruitstrevende bedrijven, zoals bijvoorbeeld Ecopoint B.V. te Halsteren, in de “groene schoonmaakmiddelen”: zij zijn vermoedelijk graag bereid met hun eigen laboratorium aan de slag te gaan om dit te ontwikkelen.
 • Momenteel is het bedrijfseconomisch onhaalbaar om elektrisch aangedreven bestelwagens in te zetten (gezien de ritten); aanschaf €75.000 met een kleine range. Valt in het niet bij een bus van €27.000. Het is goed dit kritisch te blijven volgen, aldus de heer Chris van Antwerpen.
 • In de transportplanning wordt maximaal gelet op beladingsgraad van de inzet van het huidige wagenpark.
 • Er worden met de inzet van de nieuwe machines binnen GBG beduidend minder oplosmiddelen gebruikt.
 • Overweeg enkele elektrische laadpalen te plaatsen om bezoekers e.d. hun elektrisch aangedreven (bestel) wagens te kunnen laden.

4. Het bedrijf beperkt de afvalproductie via preventie, vermindering, recycling en hergebruik

 • Certificatie FSC
 • Maximaal gebruik van gerecycled materiaal
 • Inzet perscontainer
 • GBG is energiepositief: duurzame huisvesting en dat in relatie tot de consumptie van de productiesystemen.
 • 2 jaar geleden heeft GBG een moderne drukpers gehad die met warmte zich kon omstellen (door warmte en te koelen kon de viscositeit van de inkt direct tijdens doorlopende productie worden aangepast). Het principe was de hoeveelheid inkt aan te passen door heel snel te verwarmen (meer inkt) of te koelen (minder inkt). Omstellen vond binnen paar seconden plaats tijdens het drukken van vellen. Deze machine vrat echter energie. Deze spitsentechnologie bleek nog niet goed te werken. Logischerwijs is er na 2 jaar teruggekeerd naar een traditionele machine met bestaande en bewezen technologi
 •  Leermomenten vinden bij GBG vooral in de praktijk plaats (Greiner). Een voorbeeld: zo was destijds in het vorige pand aan de Scottweg een 3×125 kW aansluiting; op een gegeven moment bleek er nog maar 2 kW vrij van de capaciteit. De meterkast werd ontzettend warm; thermografisch laten onderzoeken en corrigerende maatregelen getroffen.

5. Het bedrijf voert een actief beleid ten aanzien van het circulair inzetten van grond-, hulp- en afvalstoffen

 • Aanschaf en inzet van een eigen perscontainer voor efficiënt afvoeren van papier en karton voor recycling.
 • Andere scheiding: vindt maximaal plaats, er is % weinig restafval. Dit conform de rapportages van Covra (afvalverwerker)
 • Inzet van FSC gecertificeerde grondstoffen: Het bedrijf werkt samen met ketenpartners om innovatie en duurzame impact te vergroten (co-creatie). Het bedrijf draagt lokaal/regionaal actief haar kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen uit.
  GBG participeert actief in netwerken en partnerschappen op het gebied van duurzaam ondernemen. Het bedrijf rapporteert en presenteert haar prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen zowel intern als extern.
 • Klanten worden effectief overtuigd om van kunststof over te stappen naar deze FSC gecertificeerde papieren en kartonnen materialen (standbouw en displays).
 • Geschuimd PVC (merknaam Forex) werd gebruikt; vervangen door massief karton (heel actieve markt): in 4 jaar tijd van 10.000m2 (2016) naar 100.000m2 (2019). Is algemene kartonnage printer (80% is karton).
 • Massief karton kan niet gevouwen, vandaar dat de ontwerpen door mw’ers met CAD/CAM op effectieve wijze worden gedaan; dat met algoritmes minimaal afval produceren.
 • Binnen de keten van karton en papier recycling geldt dat er te weinig capaciteit in NL en de EU is. Dit omdat sinds 2 jaar deze stroom uit de EU niet meer naar China wordt geëxporteerd en gerecycled. Een belangrijk duurzaamheidsthema binnen de EU.


Doel 13: Klimaatactie

1. Het bedrijf voert, gemeten over de afgelopen 5 jaar, een aantoonbaar energiebesparingsprogramma uit

 • GBG is een bedrijf wat geleid wordt in een stijl die sterk met het ondernemerschap is verbonden, gezien de levensfase van GBG (Theorie van Greiner). Daarin passen op schrift gestelde beleidsplannen met een lange horizon niet.
 • Dat neemt niet weg dat behoudens het gebrek aan dergelijke beleidsplannen er in retrospectief de nodige successen zijn geboekt, ook vanuit het duurzaamheidsperspectief.
 • Dat uit zich in de nieuwbouw die energiepositief is: 700 zonnepanelen, geen gasaansluiting, voor het klimaat zijn warmtepompinstallaties (koelen in zomer en verwarmen in de winter) ingezet, slimme domotica, LED verlichting, daglichttoetreding, vloerverwarming (-koeling) en warmtewerende folie op de ruiten.
 • Voorts is er aandacht gevestigd op de gebouwschil, met allerlei energiebesparende isolerende maatregelen.
 • Het machinepark is uiterst modern, waarbij o.a. naast de economische motieven ook de aanschaf motieven als energieconsumptie, arbo en veiligheid, emissiebeperking, afvalreductie etc. met een relevante weging worden gehanteerd.
 • Warmte die de machines ontwikkelen worden teruggewonnen voor verwarming.
 • LED verlichting is effectief met domotica (sensoren en intelligentie) toegepast.
 • Vermeldenswaardig is de toepassing van zonwerende folie, met een reductie van 75% energieverbruik door koeling (airco) t.o.v. vorige pand.
 • Daglichtsensoren voor inzet van de verschillende gebouwfuncties waren te duur; deze bleken niet terug te verdienen

2. Het bedrijf heeft (meer-jaren) doelstellingen op gebied van energie en stuurt hier ook op

 • Het gebouw voldoet aan alle overheidsrichtlijnen die in 2030 van kracht zijn.
 • Sec energie doelstellingen heeft GBG niet, men monitort wel of de verrichtte investeringen in energiebeperking en opwekking, de emissie van Milieu gevaarlijke stoffen, de natuurlijke hulpbronnen die doelen halen die bij de beslissing van de investering zijn gehanteerd, gehaald worden.
 • Het zou een goede zaak zijn meer met dergelijke doelstellingen te werken.

3. Het bedrijf heeft een plan voor de transitie naar het verduurzamen van haar (resterende) energieverbruik

 • 600kW per dag verbruik
 • Afgelopen seizoen was het 1x te koud; toen moest er sinds vorig jaar worden bijverwarmd.
 • Energiepositief gebouw (levert gemiddeld 25% retour, met een normale winter)
 • Verdere verduurzaming wordt blijvend vanuit de sterke bedrijfsvisie gevolgd.

4. Het bedrijf werkt met én voor haar medewerkers aan bewustwording van energiebesparing in relatie tot klimaatverandering

 • Vanuit de bedrijfsvisie wordt er door leiding en mw’ers stevig aan de teamgeest gewerkt. “Ownership” speelt daarin een belangrijke rol. Ook het feit dat de productie open en vanuit iedere punt binnen de huisvesting visueel te volgen is, onderstreept letterlijk de transparantie. Ook dat de leiding, de heer Chris van Antwerpen en diens managers, ook meewerken in de productie, zorgt voor een gezonde groepsdynamiek en stimuleert de inclusiviteit.
 • Het delen van tegenslagen en successen levert “ownership” op.
 • Gedrag is en blijft belangrijk naast de toenemende inzet op technologie. Die moet uiteindelijk ook bediend en gemonitord worden.


Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

1. Het bedrijf werkt samen met ketenpartners om innovatie en duurzame impact te vergroten (co-creatie)

 • GBG kenmerkt zich door een gezonde Zeeuwse bescheidenheid en een degelijke i.c. consistente houding en identiteit naar de buitenwereld. Toch zou het mooi zijn de ervaringen met de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) meer te delen. GBG kan zich met gepaste trots als voorbeeldbedrijf presenteren. GBG heeft een interessant verhaal waar bedrijven in de regio hun voordeel mee kunnen doen.
  Inzetten op presentaties binnen netwerken biedt GBG potentie om haar imago een verdere impuls te geven, zoals regiobedrijven te infomeren en te overtuigen van successen met duurzaamheid.
 • Het Hoofd Marketing zit in een BNI-netwerk (Michiel de Ruyter chapter Walcheren) om tevens dit imago uit te dragen; dat is succesvol. Wederkerig: kennis uitwisseling en vergroting van de omzet van GBG.
 • Via leveranciers van machines wisselt GBG al geruime tijd kennis uit met collegabedrijven in NL en zelfs in de rest van de wereld (o.a. Israël, België en Italië). Via leveranciers van machines en andere partners in de keten.
 • O.a. over ervaringen in verduurzaming van de gebouwschil, wordt met collega-bedrijven kennis gedeeld.
 • De Produktiehal is een showroom en maakt de medewerkers trots, ze kunnen hun vaardigheden en vakmanschap tonen..
 • Zoals aangegeven wordt “ownership” bij de medewerkers gekweekt en gekoesterd.

2. Het bedrijf draagt lokaal/regionaal actief haar kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen uit

 • Op 12 juni 2019 een op uitnodiging van VNO-NCW verzorgde presentatie over de informatieplicht energiebesparing bij de COVRA.
 • Regelmatig gastheer geweest van de Kwaliteitskring Zeeland (KKZ)
 • Instellingen, stichtingen en bedrijven mogen gebruik maken van de vergaderfaciliteiten van GBG; als tegenprestatie worden voor die gezelschappen presentaties met rondleidingen verzorgd.

3. Het bedrijf participeert actief in netwerken en partnerschappen op het gebied van duurzaam ondernemen

 • Partnerschap met de Gemeente Goes: zij hebben de grond aangeboden met een subsidie op de grondprijs. Dat onder de voorwaarde dat het gebouw (en de productie) duurzaam zou worden gerealiseerd. Dat goed en gedegen gedocumenteerd en gecommuniceerd. Dat is gelukt. Er is een goede en prettige participatie met de Gemeente Goes. Ook is er een “open huis” gehouden (als onderdeel van de afspraken met de Gemeente Goes) met een succesvol bezoek van 700 gasten.
 • Ook via Social media kanalen wordt e.e.a. gedeeld.
 • En uiteraard GBG gaat deelnemen in het Duurzaamheidsnetwerk van De Groene Pluim.

4. Het bedrijf rapporteert en presenteert haar prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen zowel intern als extern

 • Onder andere via het Duurzaamheidsnetwerk van De Groene Pluim
 • Dit komt verder nog niet zo expliciet naar voren.


DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Van uit een sterke bedrijfsvisie heeft de leiding van GBG een sterke focus op onderscheiden in de markt en het gedegen inzetten van een drukkerij die met slimme technologie en een sterk team werkt. Duurzaamheid is daarin leidend. Gericht op beheerste groei van de onderneming.
Het feit dat er een energiepositieve huisvesting in combinatie met het productiesysteem is gerealiseerd toont aan dat GBG duurzaamheid als kern in de bedrijfsvisie heeft omarmd.
Gezien de grootte van de onderneming en de levensfase, is het verklaarbaar dat er geen lijvige beleidspannen worden opgesteld en deze na een termijn weer eens even flink worden geëvalueerd.

Duurzaamheidsmanagement
De heer Chris van Antwerpen heeft tezamen met zijn vader binnen het familiebedrijf een sterke intrinsieke drijfveer voor duurzaam ondernemen. Dit draagt hij gedecideerd uit naar alle belanghebbenden van GBG. Ook het feit dat de volgende generatie weer klaar gestoomd wordt als opvolger is een teken van oprecht duurzaamheidmanagement.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is GBG een voorbeeld MKB-bedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen, dat met een consistent en sterke bedrijfsvisie, die is vertaald naar een bedrijfscultuur die duurzaamheid volledig in haar vezels heeft en dat uitademt.
Altijd gericht op onderscheidend vermogen, is GBG erin geslaagd met behulp van duurzaamheidsprincipes, o.a. tot uiting komend in de 4 globals goals, uit te groeien tot een flinke “Zeeuwse Parel”.
De accreditatiecommissie is vol lof over de prestaties die tot op heden geboekt zijn, het is een Groene Pluim waardig.

SLOTWOORD

Stichting De Groene Pluim is verheugd om dit toonaangevende bedrijf, Grafisch Bedrijf Goes (GBG), in ons netwerk te kunnen opnemen als duurzaamheidskoploper annex Groene Pluimhouder en is ervan overtuigd dat dit Zeeuwse bedrijf met de Gemeente Goes een voorbeeld mag zijn voor gemeenten in Zeeland om meer duurzame bedrijven in het zonnetje te zetten.