Holonite

Profiel

Holonite is dé specialist op het gebied van gevel- en afbouwelementen, zoals dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers, vervaardigd uit composietsteen. Sinds 1969 heeft Holonite een leidende positie verworven in de bouw en de kozijnenindustrie. In de woningmarktcrisis van de afgelopen jaren werd Holonite ook fors getroffen, voor het bedrijf was dat het moment om de strategie te wijzigen. Drie thema’s zijn daarbij centraal gesteld: innovatie, export en duurzaamheid. Momenteel heeft het bedrijf ca. 70 medewerkers en een jaaromzet van ca. 10 miljoen euro.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Binnen Holonite is van oudsher een grote populatie collega’s met een allochtone achtergrond aanwezig. Sinds jaren worden deze collega’s met taalonderwijs geholpen, onlangs heeft Holonite eveneens het taalakkoord met Lodewijk Asscher getekend. Binnen Holonite werken verschillende medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hetzij via de gemeente of via het UWV. Dit betreft momenteel 4 medewerkers, zowel jongeren (Wajong) als oudere medewerkers. Een zorg voor Holonite is de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar, in dit kader neemt Holonite deel aan het ‘Jij blijft bij’ project van BZW.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden worden CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen) vervangen door niet-ongezonde materialen. Ook methyleen wordt stap voor stap vervangen door alternatieven. Goede persoonlijke beschermingsmiddelen voor stof en geluid worden ter beschikking gesteld en toegepast. Good housekeeping is een normale zaak geworden in de fabriek. Toch blijft alertheid, om de standaard vast te houden, altijd aandacht vragen. Er is een medewerker vrijgemaakt als preventiemedewerker en vervult een actieve rol onder andere op dit gebied.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Na de strategiewijziging in 2011 heeft Holonite gekozen om alle producten “Cradle tot cradle” (C2C) te certificeren. In de bouwketen is dit een praktische en gangbare methode.

Inmiddels is Holonite C2C Silver gecertificeerd. Holonite maakt gebruik van hergebruik van de eigen reststoffen door deze (na breken en malen) bij te mengen in de producten. Holonite heeft ook proces gestart om materiaal van klanten terug te nemen wat gerecycled kan worden in de eigen fabriek. De eerste stappen voor wat betreft een circulaire bedrijfsvoering zijn gezet. Stofemissies worden met wassers afgevangen.

Momenteel wordt gebruik gemaakt van harsen afkomstig van fossiele grondstoffen (aardolie). Deze zijn oplosmiddel arm. Holonite heeft onderzoek gedaan naar biobased harsen, zonder dat dit ten laste komt van de voedselketen. Het is mogelijk om koolzaadresidu in te zetten als grondstof voor harsen. Hoewel dit duurder is en er in de markt nog geen actieve interesse voor is, wil Holonite dit gaan toepassen. Voor een klein bedrijf als Holonite een grote stap.

Doel 13: Klimaatactie

In het kader van de Meerjarenafspraak energie-efficiency 2005-2020 (MJA-3) van de federatie NRK heeft Holonite de intentie uitgesproken om door uitvoering van het opgestelde Energie-Efficiency-Plan (EEP) een verbetering van minimaal 20,5% over de periode 2013-2016 te realiseren. Door uitvoering van de beoogde verbeteringen ligt Holonite voor op de geplande energiebesparingen. Hieronder vallen onder andere onze Premax+ laagreliëfdorpels, lichtere muurafdekkers en raamdorpels, maar ook de vervanging van minder efficiënte kachels voor verwarming van de productieruimten. In 2016 is een hernieuwde EEP opgesteld met het doel in de komende jaren verdere energiebesparingen te bereiken. De fabriek wordt, stap voor stap, voorzien van LED-verlichting. In 2020 is dit onderdeel van het EEP gereed. Gerelateerd aan de productieomvang reduceert Holonite jaarlijks haar CO2-footprint.

Het toepassen van hernieuwbare energie is al jaren een thema bij Holonite. Het bedrijf koopt al sinds vele jaren groene stroom. Inmiddels is besloten om in het eerste kwartaal van 2018 ca. 1400 zonnepanelen (zon-PV) te plaatsen op de daken. Hiermee kan voor ca. 85% in de eigen behoefte worden voorzien.

Vervoer wordt uitbesteed aan een regionaal transportbedrijf, dat voldoet aan de Europese emissie-eisen. Ook met routeplanning wordt energie (en kosten) bespaard.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Jaarlijks sinds 2011 worden de vorderingen op duurzaamheidsgebied gepubliceerd in een MVO jaarverslag, dat is terug te vinden op de website van Holonite.

Holonite is een van de oprichters van de stichting “C2C-Bouwgroep”. Doel van deze stichting het verspreiden van kennis ten aanzien van de C2C-gedachte, inmiddels zijn hier 20 bedrijven vanuit de bouwketen bij aangesloten. Samen met partners in de keten is Holonite actief om de lat hoger te leggen, een voorbeeld is de ontwikkeling van een biobased (geen aardolieproduct) versie van ons bindmiddel. Tenslotte sponsort Holonite lokale activiteiten.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie.
Tijdens de woningmarktcrisis van de afgelopen jaren heeft Holonite haar strategie in 2011gewijzigd. Drie thema’s zijn daarbij centraal gesteld: innovatie, export en duurzaamheid. Gekozen is om alle producten “Cradle-tot-cradle” (C2C) te certificeren. C2C-certificering steunt op 5 pijlers;

  • Material health;
  • Material Reutilization;
  • Social Fairness;
  • Renewable energy;
  • Water stewardship.

Dit systeem dient als permanente leidraad om producten, processen en de organisatie verder te ontwikkelen. Samen met de partners in de C2C-bouwgroep wordt deze strategie verder uitgedragen in de bouwketen.

Duurzaamheid management.
De heer Paul Konings heeft, samen met zijn managementteam en de aandeelhouder met de reorganisatie in 2011 een start gemaakt met duurzaamheid bij Holonite. Volgens hem de enige toekomstbestendige weg voor het bedrijf. Daarnaast is volgens de heer Paul Konings gewoon leuk en met de positieve energie hiervan zet hij stappen om de sterke positie van het bedrijf uit te bouwen in Nederland en daarbuiten. Volgens Paul moet C2C gewoon de trend worden.

CONCLUSIES

Volgens de accreditatiecommissie is Holonite B.V. een koploper in zijn branche omdat het voorop loopt bij zowel arbeidsparticipatie, energiebesparing en -transitie en duurzame producten. Binnen enkele jaren heeft het bedrijf met haar nieuwe strategie een positie bereikt in de bouwketen. Dit draagt het bedrijf uit in de C2C-bouwgroep in de bouwketen. Deelname aan regionale projecten op gebied van arbeidsparticipatie en vitaliteit getuigen van een regionale betrokkenheid.

De conclusie van de accreditatiecommissie is positief over de duurzame bedrijfsvoering en betrokkenheid van Holonite. De Groene Pluim is meer dan verdiend voor Holonite.