Holonite Tholen

Holonite uit Tholen is specialist in onderdorpelsystemen en composietstenen gevel- en afbouwelementen. Holonite is C2C Silver (cradle tot cradle) gecertificeerd. Zo worden de eigen reststoffen hergebruikt en na breken en malen in de producten bijgemengd.

Dit is waarom Holonite de Groene Pluim verdient

Holonite is dé specialist op het gebied van gevel- en afbouwelementen, zoals dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers, vervaardigd uit composietsteen. Sinds 1969 heeft Holonite een leidende positie in de bouw en de kozijnenindustrie. De woningmarktcrisis gaf aanleiding om de strategie in 2011 te wijzigen. Sindsdien staan drie thema’s centraal: innovatie, export en duurzaamheid. Op het moment van de uitreiking van de Groene Pluim in 2018 had het bedrijf ongeveer 70 medewerkers en een jaaromzet van ca. 10 miljoen euro.

De volgende elementen vallen op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Bij Holonite werkt van oudsher een grote populatie collega’s met een allochtone achtergrond. Deze collega’s worden met taalonderwijs geholpen. In 2018 tekende Holonite het taalakkoord met Lodewijk Asscher. Binnen Holonite werken verschillende mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, via de gemeente of via het UWV. Dit betreft zowel jongeren (Wajong) als oudere medewerkers. Een zorg voor Holonite is de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar, in dit kader neemt Holonite deel aan het ‘Jij blijft bij’ project van BZW.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden worden CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen) vervangen door niet-ongezonde materialen. Ook methyleen wordt stap voor stap vervangen door alternatieven. Goede persoonlijke beschermingsmiddelen voor stof en geluid worden ter beschikking gesteld en toegepast. Good housekeeping is de standaard in de fabriek.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Na de strategiewijziging in 2011 heeft Holonite gekozen om alle producten ‘Cradle tot cradle’ (C2C) te certificeren. In de bouwketen is dit een praktische en gangbare methode. Inmiddels is Holonite C2C Silver gecertificeerd. Holonite maakt gebruik van hergebruik van de eigen reststoffen door deze (na breken en malen) bij te mengen in de producten. Ook wordt materiaal van klanten teruggenomen voor recycling: de eerste stappen naar een circulaire bedrijfsvoering.

Traditioneel werden voornamelijk harsen afkomstig van fossiele grondstoffen (aardolie) toegepast. Deze zijn oplosmiddel arm. Holonite deed onderzoek naar biobased harsen en ontdekte dat koolzaadresidu ook als grondstof voor harsen gebruikt kan worden. Hoewel dit duurder is en er in 2018 in de markt nog geen actieve interesse voor was, is Holonite dit gaan toepassen. Bij de verlenging van De Groene Pluim in 2023 bleek dat hierin goede stappen zijn gemaakt.

Doel 13: Klimaatactie

In het kader van de Meerjarenafspraak energie-efficiency 2005-2020 (MJA-3) van de federatie NRK heeft Holonite de intentie uitgesproken om door uitvoering van het opgestelde Energie-Efficiency-Plan (EEP) een verbetering van minimaal 20,5% over de periode 2013-2016 te realiseren. Door uitvoering van de beoogde verbeteringen ligt Holonite voor op de geplande energiebesparingen. Hieronder vallen onder andere de Premax+ laagreliëfdorpels, lichtere muurafdekkers en raamdorpels, maar ook de vervanging van minder efficiënte kachels voor verwarming van de productieruimten. In 2016 is een hernieuwde EEP opgesteld met het doel in de komende jaren verdere energiebesparingen te bereiken. De fabriek wordt, stap voor stap, voorzien van LED-verlichting. In 2020 is dit onderdeel van het EEP gereed. Gerelateerd aan de productieomvang reduceert Holonite jaarlijks haar CO2-footprint.

Het toepassen van hernieuwbare energie is al jaren een thema bij Holonite. Het bedrijf koopt al sinds vele jaren groene stroom. In 2018 werden ca. 1400 zonnepanelen (zon-PV) geplaatst, waarmee Holonite voor ca. 58% in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Vervoer wordt uitbesteed aan een regionaal transportbedrijf, dat voldoet aan de Europese emissie-eisen. Ook met routeplanning wordt energie (en kosten) bespaard.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Jaarlijks sinds 2011 worden de vorderingen op duurzaamheidsgebied gepubliceerd in een MVO jaarverslag, dat is terug te vinden op de website van Holonite.

Holonite is een van de oprichters van de stichting ‘C2C-Bouwgroep’. Doel van deze stichting het verspreiden van kennis ten aanzien van de C2C-gedachte. Samen met partners in de keten is Holonite actief om de lat hoger te leggen, een voorbeeld is de ontwikkeling van een biobased (geen aardolieproduct) versie van het bindmiddel. Tot slot sponsort Holonite lokale activiteiten.

Conclusie accreditatiecommissie november 2018

Volgens de accreditatiecommissie is Holonite B.V. een koploper in zijn branche omdat het voorop loopt bij zowel arbeidsparticipatie, energiebesparing en -transitie en duurzame producten. Binnen enkele jaren bereikte het bedrijf met de C2C-strategie een koploperspositie in de bouwketen. Het bedrijf draagt deze visie verder uit in de C2C-bouwgroep. Deelname aan regionale projecten op gebied van arbeidsparticipatie en vitaliteit getuigen van een regionale betrokkenheid. De accreditatiecommissie is dan ook positief over de duurzame bedrijfsvoering en betrokkenheid van Holonite. De Groene Pluim is meer dan verdiend voor Holonite.

Verlenging 24 maart 2023

Stichting De Groene Pluim constateert op basis van de resultaten van de in maart 2023 door Holonite ingevulde SDG-self-assessment en de ervaringen in de afgelopen jaren dat:

  • het bedrijf, gebruikmakend van de aanbevelingen van in de audit rapportage, verdere stappen heeft gezet op het gebied van duurzaam ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn: verdere implementatie van de cradle to cradle strategie, toename gebruik biobased harsen, terugname materiaal van klanten, duurzame inzetbaarheid van personeel door voorlichting gezonde voeding en maandelijks een gezonde lunch alsmede bijdrage in bedrijfsfitness, toename automatisering, toename zonnepanelen en verbetering vervoer;
  • Holonite De Groene Pluim uitdraagt naar klanten en leveranciers via email, sociale media, website;
  • het bedrijf actief is in het netwerk van De Groene Pluim door andere deel te nemen aan bijeenkomsten, audits en projecten;
  • Holonite ook potentiële Groene Pluimhouders voordraagt en contacten met de gemeente Tholen onderhoudt;
  • Holonite meer communiceert over de eigen duurzaamheidsactiviteiten, onder andere via haar website.

In verband met deze actieve en positieve ontwikkelingen verdient Holonite B.V. een verlenging van De Groene Pluim.