Lowys Porquin Stichting

Profiel

De Lowys Porquinstichting (LPS) verenigt meer dan dertig scholen en kinderopvanglocaties in de regio West-Brabant en Tholen, elk met een eigen karakter. Wat LPS bindt is de regio, de steun die men elkaar biedt en bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het kind! Samen staan de scholen en kinderopvanglocaties sterk en hebben ze méér in huis: goede faciliteiten, moderne hulpmiddelen en specialistische kennis zoals hulp bij leerproblemen en mogelijkheden voor talentontplooiing. Ze vormen een gezonde stichting, waardoor alle medewerkers sterker in hun schoenen staan. De locaties bieden ouders een prettige en vertrouwde plek voor

hun kinderen. Scholen en kinderopvanglocaties die thuishoren waar ze staan. Waar elk kind de ruimte krijgt die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zo helpt LPS kinderen zich met kennis en vaardigheden te ontplooien tot sociale en gelukkige mensen. LPS omvat in totaal ca. 6.200 leerlingen en 800 medewerkers.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De economische ontwikkeling van LPS is sterk afhankelijk van de regionale demografische ontwikkelingen. Door de innovatieve inrichting van de organisatie, zowel gericht op onderwijs en kinderopvang, heeft ze veel mogelijkheden om kinderen van 0 – 18 jaar en medewerkers ondersteuning te bieden bij de ontplooiing. Voor alle leerkrachten is er vrijwillige individuele coaching op maat, intervisiemogelijkheden en bovenschoolse activiteiten Ook kinderen met een achterstand worden met interne praktijkopdrachten (klussen en tuinwerkzaamheden) goed voorbereid voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Voor diverse niet-onderwijzende functies (bijvoorbeeld een evenementmanager apart te benoemen), worden personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet. In totaal omvat dit ca. 10% van het personeelsbestand van LPS. Ervaringen hiermee leert, dat deze mensen groeien in hun zelfvertrouwen omdat ze respect krijgen van leerlingen, ouders en collega’s. Daarnaast zet LPS in op participatie van ouders, waarmee de betrokkenheid wordt vergroot. Op dit moment is één statushouder bij LPS aan de slag. Hiervoor is nog geen specifiek beleid ontwikkeld.

LPS heeft een actief leeftijdsbewust personeelsbeleid. Enerzijds vanuit de zorg om tekort aan leerkrachten te voorkomen en anderzijds om deze vitaal te houden met het oog op verhoging van de pensioensleeftijd.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Afvalscheiding is voor LPS al jarenlang de gewoonste zaak van de wereld. Het voorkomen van onnodig papiergebruik is aangepakt door maatregelen, zoals printen met persoonlijke registratie, vaste instelling van printers op zwartwit en dubbelzijdig en natuurlijk meer digitaal gebruik van documenten en methodieken. De reproductiekosten zijn hierdoor de afgelopen jaren flink verlaagd. De hoeveelheden worden niet gemonitord. Oud papier wordt ingezameld en komt ten goede aan het lokale verenigingsleven. LPS maakt veel gebruik van digitale schoolborden, welke periodiek worden vernieuwd in verband met de snelle technologische ontwikkelingen. Voor de “oude” digitale schoolborden wordt weer een nieuwe bestemming gezocht bij scholen, waar op dit gebied nog achterstanden bestaan. Voor meubilair heeft LPS oplossingen gevonden met inzet van flexibele meubels, zodat deze in meerdere leerjaren bruikbaar zijn. Bij wisseling van klasgrootte, kunnen deze dan ook flexibel worden ingezet. Voor “oud” meubilair wordt een nieuwe bestemming gezocht in ontwikkelingslanden. Om vervoer van en naar de scholen te voorkomen, wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar het project “De groene voetstappen” ingezet om ouders te activeren met de fiets of te voet naar school te komen. Momenteel is LPS bezig met de ontwikkeling van een nieuwe school in Woensdrecht. Hierbij zet men samen met de gemeente in op nieuwe bouw- en financieringsconcepten teneinde ten minste energieneutraal en zo mogelijk circulair te bouwen. Voor beheer van gebouwen werkt LPS vanaf 2018 zoveel mogelijk met prestatiecontracten, waardoor de leveranciers meer betrokken zijn bij de verduurzaming van de gebouwen.

Doel 13: Klimaatactie

Energiebesparing en -transitie zijn een speerpunt van LPS. Dit is niet voor niets, want waar kun je beter beginnen met bewustwording op dit gebied? Bij kinderen! Door bij de bekostiging van de energiekosten het solidariteitsprincipe (“school-dak revolutie” ) toe te passen is er breed draagvlak ontstaan voor toepassing van zonnepanelen. Voor alle 31 scholen is SDE+ subsidie verkregen, zodat in 2018 de uitrol kan beginnen. LPS staat er voor open om bij “overproductie” van zonnestroom aan naastgelegen gebouwen door te leveren, bijvoorbeeld met behulp van de postcoderoos-regeling. Omdat er momenteel geen mogelijkheden voor financiering via de gemeente zijn, is LPS bezig met externe financiering. Hiervoor zijn vergevorderde onderhandelingen gaande. Daarnaast zullen in 2018 op alle locaties screens worden geïnstalleerd, waarmee het eigen gebruik alsmede de opwekking zal worden gemonitord. Deze screens zullen tevens worden uitgerust met educatieve elementen om de leerlingen op dit gebied verder uit te dagen. Een belangrijk punt bij energiebesparing is verlichting. Hierbij snijdt het mes aan 2 kanten omdat naast de energiebesparing, de verlichting in de scholen aanzienlijk zal verbeteren.

Basisschool De Biezenhof is de belangrijkste voorbeeldlocatie voor LPS. Hier is de energietransitie vormgegeven via de trias energetica: allereerst de bouwkundige schil verbeteren (isoleren), daarna gebruik maken van duurzame energiebronnen (zonnepanelen) en tenslotte warmteterugwinning via de ventilatiesystemen. Dit plan voor De Biezenhof is door het bestuur van LPS goedgekeurd teneinde een begin te kunnen maken met de energie omwenteling. In 2017 was de Biezenhof de eerste energie neutrale school. Het schoolgebouw verbruikt nu net zoveel energie dan dat het opwekt. De kinderen merken niet veel van de energiezuinige school. Wel van het nieuwe ventilatiesysteem dat de Biezenhof nu heeft. Dit systeem zorgt constant voor nieuwe, frisse lucht in de lokalen.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

LPS is een actieve deelnemer in landelijke kennisplatforms en bestuurlijke platforms. Hierin worden zowel de inhoudelijke duurzaamheidsonderwerpen (met name energietransitie) als bestuurlijke ervaringen hiermee gedeeld met collega scholen en schoolbestuurders. LPS is actief op het gebied van milieu educatie onder andere door deelname in en sponsoring van het natuurpodium Brabantse Wal. Omdat LPS één van de grotere regionale scholengemeenschappen is, heeft zij de mogelijkheden om de kennis en ervaring ook uit te dragen en te bouwen naar de andere scholen in de regio. Verslaglegging van de resultaten op het gebied van duurzaam ondernemen gebeurt op dit moment vooral intern.

In maart 2018 presenteert het bestuur van LPS het project van de energie neutrale school de Biezenhof bij een landelijke bijeenkomst van scholengemeenschappen in Amsterdam.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie
LPS beschikt over een duidelijke duurzaamheidsstrategie waarbij het kind centraal staat. Dit uitgangspunt maakt dat deze strategie een unieke insteek heeft. Naast de bijdrage aan de door De Groene Pluim geselecteerde Global Goals levert LPS als vanzelfsprekend ook een bijdrage aan de volgende Global Goals.

Duurzaamheidsmanagement
Het duurzaamheidsmanagement van LPS is bestuurlijk verankerd. Dit blijkt uit de genomen beslissingen om veranderingen mogelijk te maken op het gebied van duurzaam ondernemen. Door een koplopers project uit te voeren, geeft het bestuur duidelijk aan dat de verandering (revolutie) ergens moet beginnen, anders verandert er niets in het onderwijs!

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is de Lowys Porquinstichting een duidelijke koploper op het gebied van duurzaam ondernemen in het onderwijs. Vanuit de unieke insteek, het kind centraal zetten, worden beslissingen genomen op het gebied van duurzaam ondernemen. Door bestuurlijke besluitvormingspatronen te doorbreken, heeft men een revolutie op het gebied van energietransitie op gang gebracht met mooie resultaten en prachtige vooruitzichten.

De conclusie van de accreditatiecommissie is zeer positief over de bijzondere wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Hiervoor is De Groene Pluim meer dan verdiend voor de Lowys Porquinstichting.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die uitgereikt wordt in het onderwijs. Tijdens de audit is duidelijk geworden dat we in eerste instantie vaak kijken naar de verschillen die er zijn tussen Onderwijs en Ondernemingen, maar duidelijk werd dat er veel meer overeenkomsten zijn en dat het goed zou zijn om daar van elkaar te leren. We hopen van harte dat de LPS-organisatie een actieve rol gaat spelen in de toekomst van de Groene Pluim en dat we een zelfde support mogen vragen/verwachten van de derde O: de Overheid.