Remmers Bouwgroep

Profiel

Remmers Bouwgroep is een Tilburgs familiebedrijf met een rijke historie. Sinds de oprichting (1911) is inmiddels de 4e generatie werkzaam in het bedrijf.

Remmers Bouwgroep is uitgegroeid tot de allround partner die staat voor honderd jaar bewezen bouwkwaliteit. Remmers Bouwgroep participeert graag in projecten. Het bedrijf, met ca. 95 eigen werknemers, beschikt over technische expertise, heldere communicatie, flexibiliteit, organisatorische vaardigheden en vaste aanspreekpunten. Remmers Bouwgroep heeft een gedegen, landelijke reputatie. Van woning- en utiliteitsbouw tot grote projecten in zorg- en industriële sector. Door samenwerking met andere aannemers en onderaannemers is het bouwbedrijf eveneens sterk in projectorganisatie en -management.

Maatschappelijke betrokkenheid van Remmers is altijd belangrijk geweest, waarbij het wel en wee van het personeel en haar omgeving altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De werknemers van Remmers Bouwgroep staan altijd nog steeds centraal in het bedrijf. Opleiding van vakmensen is een speerpunt, mede omdat momenteel goede vakmensen zeer schaars zijn. Het bedrijf participeert hierbij in vele initiatieven om leerlingen te interesseren voor de bouw. In het bedrijf zijn permanent stagiaires en leerlingen in opleiding en worden er veel ontwikkelmogelijkheden geboden om in het bedrijf te starten en door te stromen. Langdurige dienstverbanden zijn hiervan het logische gevolg. Daarnaast is het bedrijf actief bezig met een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Instroom van (jonge) nieuwe mensen in het bedrijf heeft de laatste jaren eveneens prioriteit gekregen. In de bouw is innovatie geen nieuw verschijnsel, waar ook Remmers Bouwgroep haar bijdrage aan levert. Als ontwerpend bouwer, met eigen architecten en een engineeringafdeling, worden innovaties doorgevoerd voor de opdrachtgevers. Interne communicatie is tot een speerpunt geworden. Door dialogen met medewerkers en bezoeken op de bouw door de directie worden vele verbetersignalen opgehaald die direct kunnen worden opgevolgd. Door het familiekarakter kunnen besluiten snel worden genomen. Veiligheid is bij alles wat het bedrijf doet van belang en is in de bouw altijd spannend. Ongevallen voorkomen is essentieel voor het welzijn van de medewerkers en dit is een dagelijks terugkerend onderwerp op de bouwlocaties. Door de vele (onder)aannemers op de bouwplaatsen maakt dit het onderwerp nog spannender, omdat de verantwoordelijkheid bij Remmers Bouwgroep ligt maar veelal de bouwvakkers en andere werknemers niet in dienst zijn van Remmers Bouwgroep. De uitvoerders van het bedrijf vervullen hierbij een centrale rol door de veiligheidscultuur van het bedrijf over te brengen op de (onder)aannemers. Ook worden de (onder)aannemers vooraf op dit aspect geselecteerd. Orde en netheid op de bouwplaats is hiervoor een essentiële voorwaarde. Dit is dagelijks te zien op de bouwplaatsen.

Van Remmers Bouwgroep kan worden gezegd dat het een open bedrijf is, waarbij werken in teams voorop staat en niet iedereen vanuit zijn eigen kantoor werkt. Kortom een inspirerende en gezellige werkomgeving. Op het gebied van medewerkerstevredenheid wil het bedrijf de komende jaren nog verder groeien.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Zoals reeds aangegeven is innovatie bij Remmers Bouwgroep belangrijk. Circulair bouwen heeft haar intreden gedaan. Hoewel dit in aanbestedingen nog ver achterblijft, heeft Remmers Bouwgroep dit in de eigen projecten tot een “unique sellingpoint” gemaakt. Vanaf de tekentafel tot en met de sloop denken en werken zorgt ervoor dat de weg naar circulair bouwen definitief is ingeslagen. Ook op duurzaam bouwen met BREEAM-certificaat speelt het bedrijf daar op in. Remmers bouwgroep past FSC gecertificeerd hout toe in de bouwprojecten.

Samen met leveranciers, afvalverwerkers en branche wordt steeds naar een verdere optimalisatie van het bouwproces gezorgd en meer en meer hergebruikte grondstoffen toegepast. Samen met de afvalverwerker wordt ook de scheiding van reststromen steeds verder doorgevoerd, zodat de meeste reststromen voor hergebruik geschikt zijn of kunnen worden gemaakt. Afvalreductiepercentages tot 10% per jaar zijn hiervan het resultaat.

Doel 13: Klimaatactie

Reeds vele jaren is Remmers Bouwgroep bezig met energiebesparing. Om dit te structureren heeft het bedrijf haar CO2-footprint vastgesteld en voor de verschillende onderdelen hiervan (elektriciteit, gas en brandstof) te verminderen. Ledverlichting is de standaard geworden. Bij vervoer wordt sterk ingezet om het aantal vervoersbewegingen te verminderen, onder andere door de belevering van de bouwplaatsen efficiënter te organiseren. Het aantal ritten van en naar de bouwplaatsen is hierdoor substantieel teruggebracht. Uitvoerders hebben een trekhaak op de auto om het werkverkeer te combineren met vervoer van materiaal of materieel. De mobiliteitsregeling is stap voor stap vergroend en bij vervanging van voertuigen worden zoveel mogelijk elektrische alternatieven toegepast.

Zonnepanelen hebben in Remmers Bouwgroep de intrede gedaan door bouwketen hiervan te voorzien waardoor deze selfsupporting zijn in combinatie met tijdschakelaars, die nachtverbruik voorkomen.

De inkoop van energie is afkomstig van Nederlandse opgewekte duurzame bronnen met behulp van certificaten van herkomst.

Door het bouwen van “nul op de meter” woningen en “Bijna Energie Neutrale Gebouwen” (BENG) draagt Remmers Bouwgroep een belangrijke steen bij aan de energietransitie.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Communicatie met alle stakeholders heeft Remmers Bouwgroep op een bijzonder wijze vorm gegeven. Jaarlijks vinden met medewerkers, aandeelhouders, buren en klanten dialogen plaats. Open gesprekken, welke los staan van projecten. Deze manier van gesprekken voeren, levert een rijke schakering van ideeën op, welke worden benut voor het maken van de plannen voor het komende jaar. Met een aantal (onder)aannemers wordt kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van duurzaam ondernemen. Ondanks het onderlinge wantrouwen dat er in de bouwwereld heerst, stelt Remmers Bouwgroep zich hiervoor open. Ten opzichte van branchegenoten springt het bedrijf op dit gebied er duidelijk bovenuit. Remmers Bouwgroep is gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder en publiceert jaarlijks een MVO-jaarverslag.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De duurzaamheidsstrategie van Remmers Bouwgroep is ruim 100 jaar geleden gestart. Door iets te betekenen voor de maatschappij heeft het bedrijf de vele tegenslagen van de vorige eeuw kunnen doorstaan. Remmers Bouwgroep wordt gedreven door de opgave en antwoorden van de toekomst. Hierin laat het bedrijf zich onder andere inspireren door de UN Development Goals. De menselijke factor is hierbij de constante factor en de strategie van het bedrijf is gekoppeld aan People, Planet en Profit.

Duurzaamheidsmanagement
Duurzaamheidsmanagement is geïntegreerd in de hele organisatie, het is van en voor iedereen. In de MVO-werkgroep zijn alle onderdelen van het bedrijf vertegenwoordigd, waardoor uit alle onderdelen inbreng plaatsvindt. Juist door het familiekarakter van het bedrijf is dit goed geborgd.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is de Remmers Bouwgroep een prima voorbeeld op het gebied van duurzaam ondernemen in de bouwnijverheid. Goed voor ontwikkeling van de omgeving en personeel met oog voor de schaarse grondstoffen. Door in te spelen op de huidige ontwikkelingen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen loopt het bedrijf voorop in de branche. Bouwbedrijven kunnen een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. Hiervoor zijn bij Remmers Bouwgroep de randvoorwaarden geschapen door voorop te lopen.

De conclusie van de accreditatiecommissie is positief over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Deze hebben het bedrijf zelfs geïnspireerd om de toekomst positief tegemoet te gaan.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die uitgereikt wordt in samenwerking met Midpoint. Tijdens het selectieproces is een mooie lijst van duurzame ondernemers in deze regio samengesteld. Pluim waardige bedrijven zijn er voldoende te vinden in deze regio.

Remmers Bouwgroep is van harte welkom in het netwerk van De Groene Pluim, zodat ze een actieve rol gaat spelen in de toekomst van de Groene Pluim en de bijdrage van bedrijven aan de Global Goals verder uit te rollen.