Sibelco

Profiel

Sibelco is een op wereldschaal opererend Belgisch familiebedrijf op het gebied van materiaal oplossingen. Sibelco maakt gebruik van natuurlijke ruwe materialen om toepassingen te vervaardigen voor maatschappelijke toepassingen(van drinkwater tot solar technologie). Op diverse continenten, waaronder Europa, wint Sibelco minerale grondstoffen en verwerkt deze tot half fabricaten en producten. In Europa heeft Sibelco vestigingen in Nederland, België, Frankrijk en Griekenland. Het bedrijf telt wereldwijd ca. 11.000 werknemers, waarvan ca. 95 in Geertruidenberg. Deze vestiging bestaat sinds 1955 en maakt sinds 2014 deel uit van Sibelco. De locatie Geertruidenberg heeft als hoofdactiviteit verschillende (25) ertsen en mineralen (200.000 ton per jaar) verwerken tot poedervorm en granulaat. De ertsen en mineralen zijn afkomstig uit de mijnen van diverse werelddelen. Het poeder dat bij het bedrijf wordt vervaardigd dient als grondstof voor diverse industrieën zoals de keramische-, chemische‐, vlam vertragende‐, glas-, verf- en kunststofindustrie. De afnemers zijn verspreid over de gehele wereld. Het verwerken van de ertsen en mineralen tot poeder en granulaat vindt plaats in diverse soorten brekers en kogel- en hamermolen, tevens wordt het product gedroogd, gezeefd en gecoated. De installaties staan in vaste productielijnen opgesteld. Het transport tussen de installaties vindt plaats met behulp van luchtstromen. Dit betekent voor de poeders dat de processen in de productielijn geheel gesloten zijn uitgevoerd. De eindproducten worden opgeslagen in silo’s.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ SIBELCO

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De sociale factor is een belangrijke pijler van het duurzaamheidsmodel van Sibelco. Op het gebied van eerlijk werk en economische groei wordt dit ingevuld door een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de medewerkers en haar omgeving. Naast de uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden is er een breed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, die het voor medewerkers mogelijk maakt zich voortdurend te ontwikkelen. Door het aanbieden van wisselende werkzaamheden en switchmogelijkheden in ploegen kunnen medewerkers zich stap voor stap verder ontwikkelen. Deze aandacht van Sibelco leidt tot een grote interne mobiliteit aan werkzaamheden en functies. Een werkend leven leren en ontwikkelen. Het sociale karakter van Sibelco uit zich onder andere ook door veel steun in geval van ziekte.

Sibelco is een erkend leerbedrijf voor diverse MBO opleidingen (o.a. VAPRO) en stagebedrijf voor HBO opleidingen. Waarbij er door de jaren heen een sterke band met de Avans Hogeschool is ontstaan.

Sibelco staat open voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het verleden werd hierbij samengewerkt met MidZuid (voorheen GO!).

Ook staat bij Sibelco gezondheid en veiligheid hoog op de agenda. Veel zware werkzaamheden zijn inmiddels gemechaniseerd. Door het aanbieden van wisselende werkzaamheden en switchmogelijkheden in ploegen kunnen medewerkers zich stap voor stap verder ontwikkelen. Ook voor oudere werknemers biedt dit mogelijkheden om gezond en vitaal aan het werk te blijven. Nagenoeg alle zware werkzaamheden die er traditioneel waren in deze industrie zijn geëlimineerd door mechanisatie en procesautomatisering; een verlaging van de fysieke belasting welke de vitaliteit van de oudere medewerkers ten goede komt. Periodieke gezondheidskundige metingen worden uitgevoerd.

Op het ethische vlak is er een aparte afdeling waar meldingen op dit gebied kunnen worden ingediend. Als invulling van goed werkgeverschap is er een actief beleid om meer vrouwen in dienst te nemen. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven door bij sollicitatiegesprekken altijd een man en een vrouw in te zetten.
Een gevolg van dit alles is dat het bedrijf veel langdurige dienstverbanden heeft.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sibelco gebruikt veel natuurlijke grondstoffen. Sibelco neemt deel aan het grondstoffenakkoord. Primaire grondstoffen worden gekoesterd en daarom wordt veel recycling toegepast. In het besef dat de hoeveelheden natuurlijke grondstoffen niet onbeperkt zijn, werkt men volgens het ‘cradle-to-cradle’-principe.

Alle afvalstoffen worden intern hergebruikt in Geertruidenberg. De innovatieve verduurzaming van het productieproces is vorm gegeven door investeringen in de processen altijd integraal te bekijken. Hierdoor worden zoveel mogelijk tussenstappen in het proces voorkomen en meer en meer procestechnologie toegepast. Verkorting van de doorlooptijd en de eliminering van onnodige werkzaamheden en vermindering van tussenvoorraden zijn hiervan het gevolg. Door deze manier van denken en werken is de mechanisering en automatisering sterk toegenomen met als resultaat minder uitval en afval en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Door programmatisch onderhoud, vooral preventief uiteraard, van de installaties worden ongewenste storingen in het proces voorkomen.

Andere voorbeelden zijn: verzadigde zandkorrels worden gemalen en opnieuw toegepast in asfalt of vloerbedekking. Ook is glasrecycling een bekend voorbeeld. Zo ook de immobilisering van niet te vermijden gevaarlijke (afval)stoffen, zoals de toestemming van Rijkswaterstaat, om vliegas te verwerken in asfalt.
Afkeurproducten komen inmiddels veelvuldig terug voor hergebruik in Geertruidenberg.

Ook heeft Sibelco een vaste en gekwalificeerde Process Engineer in dienst, die continu aan verdere optimalisatie en verduurzaming van de productiesystemen in Nederland werkt. Werkend in een globaal team waarbij alle process engineers kennis en ervaringen delen en projecten ontwikkelen onder leiding van een Global Process Engineer.

Voor “Urban mining” (het winnen van grondstoffen uit reststromen) zijn plannen in Geertruidenberg. Op de locatie Geertruidenberg is hiervoor 7 ha bedrijfsterrein gereserveerd om de activiteiten op dit gebied uit te breiden.

Ook in de productontwikkeling is Sibelco actief met innovaties aan de slag door te kijken naar hernieuwbare grondstoffen, nieuwe producten ter vervanging van bijvoorbeeld schadelijke straalmiddelen.

Doel 13: Klimaatactie

Sibelco te Geertruidenberg is al vele jaren structureel bezig met energiebesparingsprogramma’s door deelname aan de MJA3 overige industrie.

Bij investeringen wordt hiermee rekening gehouden. Het energieverbruik wordt gemonitord van de verschillende productielijnen, waarmee besparingen worden behaald door het vermijden van onnodig energieverbruik. In de processen wordt voortdurend onderzoek gedaan om vrijkomende energie (warmte) opnieuw te gebruiken (o.a. hergebruik van warmte vanuit maalsystemen) ter voorkoming van het toenemen van het gasverbruik voor het drogen. Ook wordt gezocht naar alternatieve energiestromen voor het drogen.

De laadschoppen zijn voorzien van de laatste stand van de techniek (de beste presterende verbrandingsmotoren (stage 6) en voorzien van AD-Blue systemen) en zijn hierdoor zuiniger geworden en voorzien van een schonere verbranding.

De daken van de nieuwe loodsen zijn voorbereid op zonnepanelen, zodat deze in de toekomst kunnen worden toegepast.

Ook de inzet op “good housekeeping” leidt tot positieve gedragsbeïnvloeding; bewustwording dat verbeteren begint bij jezelf en je directe team. Dit onder andere door periodieke looprondes.

Op het concernniveau van Sibelco zijn energiebalansen voor het bedrijf opgesteld en hierop wordt gestuurd om de energie efficiency te verbeteren en beslissingen te kunnen nemen voor de inzet van duurzame energie (zon en wind). Energiebalansen opgebouwd vanaf machine- en productielijn niveau; m.a.w. van onder af opgebouwd. Op ieder niveau wordt daardoor gericht aan energiebesparing gewerkt. Sibelco heeft degelijke en geaggregeerde KPI’s, die gericht verbeteren mogelijk maken.

Inmiddels wordt op een aantal locaties van Sibelco duurzame energie opgewekt.

Het Sibelco concern heeft een Greenteam opgericht die zich wereldwijd bezig houdt met de energietransitie. Hierdoor kan Geertruidenberg gebruik maken van een schat aan kennis en ervaring op dit gebied.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Sibelco is actief op het gebied van communicatie en kennisdeling over duurzaam ondernemen. Naast de vele deelnames/samenwerkingen in branchevereniging, commissies en universiteiten is men ook actief met klanten en in de keten. Sibelco stelt hierbij haar kennis en ervaring open teneinde nieuwe ontwikkelingen om zowel binnen het bedrijf als daarbuiten te stimuleren.

Daarnaast is Sibelco actief in contact met Milieufederaties en natuurbeheerorganisaties. Dit veelal in verband met de winning van de minerale grondstoffen. Sibelco wil de natuurwaarden optimaal behouden tijdens het delven van de grondstoffen èn na afloop van deze winning. Sibelco noemt dit “land management”. Bijzonder hierbij is dat Sibelco voor elke locatie financiële reserveringen heeft om dit mogelijk te maken.

Voorts richt de hele Sibelco Group zich met een toegewijde leiding, ondersteund door een Vice President Sustainability op een “Constructive Obligation: ze ontwerpen plants en groeves (voor delven van de stoffen) “boven wettelijk”, rekening houdend met de levenscyclus van de entiteit, dit tot en met de demolitie, gericht op een maximaal herstel van de natuurwaarden. Zo hebben ze een “microcalculator” ontwikkeld die alternatieve milieu- annex natuurwaarden van mogelijke herstructureringsplannen doorrekent, dit zodat het beste alternatief op de lokale situatie kan worden gekozen. Dit heeft zelfs in Brazilie geleid tot een nieuwe wetgeving.

Bijzonder voor Geertruidenberg is dat Sibelco in samenwerking met de Natuurfederatie Geertruidenberg een oeverzwaluwwand heeft geplaatst. Dit is gebeurd naar aanleiding van het spontaan nestelen van de oeverzwaluw in een grondstof berg. Na het plaatsen van de oeverzwaluwwand konden in het daaropvolgende jaar door zowel de oeverzwaluw als Sibelco ongestoord hun ding konden doen. Een lokaal voorbeeld van versterking van de biodiversiteit, maar ook een teken van samenwerking buiten de comfort zone.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Sibelco heeft een wereldwijde visie op een duurzame ontwikkeling met hierin een lange termijn perspectief. De drie pijlers zijn milieu, sociaal en economie. Bij al deze 3 pijlers zijn duurzaamheidsdoelen geformuleerd welke zijn afgeleid van de Global Goals.

Naast de door De Groene Pluim geselecteerde doelen heeft Sibelco tevens:
– Goal 2 (geen honger);
– Goal 3 (goede gezondheid en welzijn);
– Goal 6 (schoon water);
– Goal 7 (betaalbare duurzame energie);
– Goal 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en
– Goal 15 (herstel ecosystemen en behoud van biodiversiteit) hierin opgenomen.
Sibelco hanteert hierbij een wereldwijde “code of sustainable conduct”. Hierdoor heeft de corporate organisatie invloed op de lokale activiteiten.

Duurzaamheidsmanagement
Bij Sibelco in Geertruidenberg heeft voor de invulling van de wereldwijde “code of sustainable conduct” een Sustainability manager NL DE CZ (Piet Jaspers, zijn standplaats is Geertruidenberg). Door zijn jarenlange ervaring op deze vestiging en tevens zijn verantwoordelijkheid voor de milieuzaken, is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid geworden. Door hieraan op een systematische wijze invulling te geven is hij erin geslaagd om een goede lokale invulling te geven aan de wereldwijde doelen. Door zijn deelname in het Sibelco Greenteam maakt hij gebruik van een schat aan kennis en ervaring en stelt hij andersom zijn kennis en ervaring in dienst van Sibelco.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Sibelco een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Mede door het wereldwijd gestuurde duurzaamheidsprogramma is duurzaam ondernemen in de vestiging Geertruidenberg structureel vorm gegeven. Het behoud van natuurlijk kapitaal is een belangrijke waarde van Sibelco omdat ze gebruik maakt van natuurlijke grondstoffen. Met het “cradle-to-cradle” principe worden deze grondstoffen optimaal gebruikt. Lange termijn denken en investeren is hierbij evident en noodzakelijk. Ook heeft het bedrijf een prima open bedrijfscultuur zowel voor medewerkers als voor de buitenwereld. Door in de keten samen te werken vinden innovaties plaats en worden grondstoffen steeds beter hergebruikt. Sibelco verdient hiervoor De Groene Pluim. Hiermee kan Sibelco een beweging op het gebied van duurzaam ondernemen in de traditionele branche verder op gang brengen. Zeker ook op het gebied van het toepassen van de Global Goals in de bedrijfsstrategie, welke vanuit de top van de Sibelco Group wordt geëntameerd en uitgedragen. Zo ook aantoonbaar binnen de Sibelco site te Geertruidenberg.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die wordt uitgereikt in Geertruidenberg. Een mooi signaal voor de andere ondernemers om zich ook te laten zien op het gebeid van duurzaam ondernemen. De stichting De Groene Pluim is ervan overtuigd dat er nog meer van deze pareltjes zijn in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

Hiermee kunnen de ondernemers in de omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk gevormd hebben. Zo staat duurzaamheid in Geertruidenberg stevig op de kaart in de duurzaamheidsweek van 2019.