Stadlander

Profiel

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Stadlander wil dat haar huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten.

 • Aanvaardbare woonlasten;
 • In duurzame wijken die schoon en veilig zijn;
 • Met goede buren en genoeg voorzieningen (zoals scholen en winkels) in de buurt.

Daarom is Stadlander actief betrokken bij de samenleving, zowel in de stad als in de dorpen. Samen met haar partners werkt Stadlander aan een fijn thuis. Want Stadlander is méér dan een huisvester: ze werken samen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Dit doen ze met bewoners, gemeenten, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en tal van andere partijen. Bij Stadlander werken ca. 150 medewerkers (150 FTE) en is hiermee een middelgrote woningcoöperatie.

Bevindingen van de accreditatiecommissie

Uit het rapport van de accreditatiecommissie bleek dat Stadlander De Groene Pluim heeft ontvangen voor de volgende redenen:

Duurzaamheidstrategie
Stadlander heeft een duidelijke duurzaamheidsstrategie geformuleerd met concrete doelen.

 1. Het duurzame DNA versterken;
 2. Circulair slopen en bouwen;
 3. Energie: schoon, minder en neutraal;
 4. Samen met de bewoners;
 5. De groene leefomgeving.

Stadlander houdt bij haar lange termijnbesluitvorming altijd rekening met de onderstaande drie ondernemingswaarden.

 • De huurder centraal;
 • Verankering;
 • Duurzaam.


Duurzaamheidsmanagement

Stadlander heeft naast de drie afdelingsdirecteuren (Klant & Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten) een programmadirecteur Duurzaamheid & Innovatie.  Deze programmadirecteur is verantwoordelijk om duurzaamheid en innovatie verder uit te bouwen en te implementeren bij Stadlander. Door hier fulltime op in te zetten benadrukt Stadlander dat duurzaam ondernemen een speerpunt is voor de coöperatie. Deze programmadirecteur kan door zijn rol en deskundigheid alsmede zijn persoonlijke drive op het gebied van duurzaamheid een versnelling teweegbrengen. Door zowel intern als extern coalities te vormen worden resultaten geboekt welke zijn geborgd voor de lange termijn.

Conclusie accreditatiecommissie

Volgens de accreditatiecommissie is Stadlander een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Stadlander durft hierin vernieuwende stappen te zetten en te investeren voor de lange termijn. Ook ziet Stadlander haar taak en rol op dit gebied in de veranderende samenleving. Door hier expliciet op in te zetten en duidelijke keuzes te maken is een onomkeerbare route ingeslagen, waarmee een duurzame (regionale) samenleving wordt nagestreefd. Naast de door de Groene Pluim geselecteerde Global Goals heeft Stadlander Global Goal 7 (betaalbare en duurzame energie) en Global Goal 11 (duurzame steden en gemeenschappen) als speerpunten benoemd. Deze beide doelen dragen eveneens bij aan Global Goal 13 (klimaatactie).

Stadlander is een voorbeeld voor andere woningcoöperaties, zowel regionaal als landelijk en kan een vliegwiel zijn voor andere gemeenten. Stadlander verdient daarvoor als eerste woningcoöperatie De Groene Pluim. Met deze erkenning kan het de weg naar duurzaam ondernemen naar de branchegenoten openen.