Stichting Pim

Profiel

Duurzaamheidstrategie

Stichting PIM heeft niet specifiek een duurzaamheid strategie maar vanuit de missie/ visie, en de kernwaarden komt een beeld van het bedrijf naar voren waar duurzaamheid in de poriën zit. Hart voor onze ouderen, voor de hulpbehoevenden, voor het milieu en voor de toekomst.

Duurzaamheidsmanagement

De betrokkenheid van de directeuren van zowel Stichting PIM als PIM Senior is heel erg groot. Beiden hebben een kind die gebruikt maakt van alles wat Stichting PIM te bieden heeft. Ook andere ouders, mantelzorgers en sponsoren zijn zeer betrokken bij Stichting Pim en PIM Senior. Uit het initiatief PIM Senior blijkt de grote betrokkenheid bij de ouderen in de samenleving de kernwaarden zijn intrinsiek, vanuit het hart, geformuleerd.

Stichting PIM is opgericht 2006 en geopend 2009 en bestaat inmiddels twaalf jaar. Stichting PIM heeft kleinschalige zorgwoningen voor jongeren met een meervoudige beperking. Bij Stichting PIM wonen zestien jongeren, daarnaast is er dagbesteding voor 22 jongeren en logeren er regelmatig kinderen en of jongeren als gast.

Alles bij de stichting PIM en PIM Senior gebeurt vanuit het hart: Hart voor onze ouderen Voor de hulpbehoevenden, voor het milieu, voor de toekomst. Een duurzaam gebouw, een platte organisatie en zoveel mogelijk handen naar de zorg.

Stichting PIM gelooft dat, kleinschaligheid in de zorg, nabijheid van ouders en andere betrokkenen en een volwaardige plaats in een kleine (dorps)gemeenschap voor onze kinderen een goede plek is. De locatie van PIM Senior is gekozen dicht bij de dorpskern van Dorst zodat op eenvoudige wijze onderdeel uitgemaakt kan worden van het dagelijks leven in het dorp. Bovendien vergemakkelijkt dit een actieve betrokkenheid van verwanten, mantelzorgers en buurtbewoners. Op website zijn de volgende kernwaarden van Stichting PIM/ Stichting PIM senior: Veilig, Speels, Activerend, Inspanning, Ontspanning en Individuele momenten.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Economische groei en duurzame bedrijfsvoering hebben diverse pijlers: persoonsgebonden budget (PGB), ouderbijdragen, eigen bijdrage (PIM Senior) en de inzet van sponsoren. Daarnaast wordt er gewerkt met vrijwilligers. Bij de inzet van vrijwilligers wordt ook gekeken naar wat het betekent voor de vrijwilligers om bij Stichting PIM te worden ingezet. Ze bieden bijvoorbeeld een plek aan eenzame ouderen en vervullen daarmee de functie van Dorpshuis. Bij Pim Senior gaat een WMO- traject lopen voor dagbesteding

Innovatie is terug te vinden in bijvoorbeeld deelname aan de pilot met robot James (soort van tablet op een automatische stofzuiger (zie afbeelding). Deze zorgrobot kan op verschillende manieren worden ingezet zoals bij de beeldcommunicatie met familieleden en het spelen van spelletjes. Ook kan James muziek af spelen en de bewoners aanzetten om te bewegen (volg me)

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij Stichting PIM is het uitgangspunt de handen zoveel mogelijk inzetten voor de zorg. Er is ingezet op minimalisatie van overheadkosten. De rapportage over de cliënten gaat via tablets waarbij er minimaal gebruik van papier is.

Groente en fruit worden zo goed als zonder (individuele) verpakking aangeleverd, zoveel mogelijk van lokale leveranciers, direct van het land. Daarnaast leveren de eigen kippen verse eieren en wordt er ook gegeten uit de eigen moestuin. De etensresten en gft afval worden gevoerd aan de varkens en de kippen.

De afvalstroom van papier en karton wordt daar waar mogelijk eerst ingezet als knutselmateriaal bij de dagbesteding. Plastic wordt gescheiden ingezameld in een ondergrondse container welke geleegd wordt door een erkende inzamelaar.

De grootste afvalstroom is incontinentiemateriaal deze stroom wordt gescheiden ingezameld. Hiervoor zijn inzamelcontainers vanuit de gemeente beschikbaar. Restmedicatie en gebruikte katheters gaan retour naar de apotheek.

Doel 13: Klimaatactie

Bij Stichting PIM is erg veel aandacht voor energiegebruik, bij nieuwe ontwikkelingen wordt altijd gekeken naar het energie verbruik en mogelijkheden tot besparing.

Op het dak liggen zonnepanelen. Ook bij de dagbesteding is er aandacht voor energieverbruik, er is stevig geïsoleerd en ook hier zijn zonnepanelen geïnstalleerd. In 2016 is in nieuwe aanbouw ventilatie geïnstalleerd die koele lucht vanuit de kruipruimte naar binnen trekt.

Ook bij de bouw van PIM Senior is er veel aandacht voor energie en klimaat. De Trias energetica wordt gevolgd: eerst goed isoleren, zuinig omgaan met warmte en gebruik van energie uit duurzame bronnen. Het wordt een energieneutraal complex zonder gasaansluiting. Er is ook aandacht voor klimaatadaptatie. Rondom het PIM senior complex worden WADI’s aangelegd voor de afvoer van hemelwater. Ook is er veel aandacht voor groen, rondom worden moestuinen een belevingstuin gerealiseerd.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De directeur is betrokken bij de realisering van een kopie van Stichting PIM in Alicante (Fundacion Lukaz). Hierbij wordt de bij stichting PIM opgedane kennis gedeeld.

Daarnaast is er samenwerking met Stichting ‘Open Door’ in Loon op Zand, deelname aan OPaZ (Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod) door zitting in de denktank en aan het Amphia ziekenhuis netwerk voor uitstroom van cliënten. Van Patiënt naar Client.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie zijn Stichting PIM en PIM Senior koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Door de hoge persoonlijke betrokkenheid, waarin het leveren van zorg centraal staat is het bedrijf in staat om zowel duurzame technieken en innovatieve ontwikkelingen op te pakken en te introduceren.

Stichting PIM en PIM Senior delen de opgedane kennis en draagt het gedachtegoed van duurzame kleinschalige zorg over op anderen. Ze geven invulling aan de kernwaarden van de stichting en dragen bij om kinderen en ouderen een plaats te geven in de maatschappij. Een eigen plaats, een veilige plaats, een plaats die anderen uitnodigt om de kinderen en ouderen te leren kennen en waarderen.

Het is de ambitie van Stichting PIM en PIM senior om in de komende jaren uit te groeien naar een gecombineerde woning en dagbesteding welke een voorbeeld en inspiratie kan zijn voor opleidingen en woningen die vanuit zorg en onderwijs, goede, onderscheidende zorg ambiëren. Stichting Pim en PIM senior spant zich in om de visie op zorg uit te dragen aan organisaties en samenwerkingsverbanden die oprecht geïnteresseerd zijn in een wijze van zorg dragen waarbij de cliënt voorop staat. Stichting PIM en PIM Senior verdienen hiermee oprecht De Groene Pluim.