Tarkett

Profiel

Tarkett B.V. (hierna Tarkett genoemd) in Waalwijk maakt deel uit van een beursgenoteerd Frans bedrijf. Dit bedrijf, dat voor 51% eigendom is van de familie Deconinck, heeft 36 fabrieken, 13.000 medewerkers, waarvan er 360 mensen in Waalwijk werken.

Tarkett bedient diverse marktsegmenten op het gebied van vloeren. In Waalwijk worden voornamelijk tapijttegels geproduceerd voor de volgende marktsegmenten: kantoren, ziekenhuizen, ouderenzorg en onderwijs.

Onderstaande statement van de CEO van Tarkett geeft duidelijk aan dat duurzaamheid de belangrijkste kernwaarde is van het concern.

“At Tarkett, we are committed to serving our customers through our eco-design capabilities and longstanding dedication to sustainability. We are deeply convinced that there is an urgency to shift models to preserve the world’s finite natural resources and capital. Our goal is to establish a circular economy in the flooring industry”

Fabrice Barthélemy, CEO of Tarkett

Hiermee is het concern overtuigd dat ze een positieve invloed op mensen en de planeet kan hebben.

Drie pijlers zijn hiervoor leidend:

  1. Ontwerpen voor het leven;
  2. Sluiten van kringlopen;
  3. Samenwerking.

In Waalwijk heeft dit uitgangspunt voor een omslag gezorgd door het Cradle to Cradle (C2C) principe stap voor stap in praktijk te brengen. Door alles op deze leest geschoeid te benaderen is er de laatste 10 jaar veel, vrijwel alles, veranderd. Nu dit principe tot een 2e natuur van het bedrijf is geworden, zorgt deze overtuiging ervoor dat in alle lagen van het bedrijf duurzaamheid is geworteld en bij alle beslissingen leidend is.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Voor Tarkett staan mensen centraal in het bedrijf. Het is belangrijk dat medewerkers trots zijn en ontwikkelingsmogelijkheden hebben. De Tarkett-academy zorgt ervoor dat medewerkers veel mogelijkheden hebben voor scholing en ontwikkeling.

Ook worden veel scholen betrokken bij deze academy om leerlingen/studenten kansen te geven bij het bedrijf en kennis te laten maken met het vakwerk.

Het C2C-programma heeft een onderdeel dat “social return” heet. Hieraan wordt in Waalwijk invulling gegeven door voor schoonmaakwerkzaamheden mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt (onder andere Wajong-jongeren). Hoewel deze mensen wat meer begeleiding nodig kunnen hebben, levert dit zeer gemotiveerde, vrolijke en goede medewerkers op. Bijzonder is dat er bewust is gekozen om ‘de schoonmaak’ niet uit te besteden maar in eigen beheer te houden.

Tarkett vraagt deze social return ook aan haar leveranciers. Een ander mooi voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen is Tarkett cares: iedere medewerker mag 2 dagen per jaar werken aan maatschappelijke projecten (Villa Pardoes, Healthy Seas, etc). In het introductieprogramma van nieuwe medewerkers is duurzaamheid als rode draad opgenomen.

Betrokkenheid en boeiend werk wordt gestimuleerd door medewerkers te stimuleren tot nieuwe ideeën en verantwoordelijkheid te geven over de uitwerking en de uitvoering.

Een logisch gevolg hiervan is dat Tarkett veel loyale medewerkers heeft met lange dienstverbanden. Het aantal vrouwen in de organisatie groeit in de organisatie en ligt momenteel op 27%. De loyaliteit brengt ook een uitdaging met zich mee en dat is het arbeidsfit houden van medewerkers. Dit staat hoog op de HR-agenda.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

C2C is Tarkett de basis voor verantwoorde consumptie en productie. Dit wordt als basis op alles toegepast. Het streven van Tarkett is om alle producten aan het einde van de levenscyclus terug te nemen. Hierdoor kan de hoeveelheid ruwe grondstoffen worden teruggedrongen. Door innovaties is het mogelijk geworden de reststromen weer in te zetten als grondstof. Om volledige circulariteit te bereiken, is voor Tarkett transparantie hierover essentieel, want als men circulair wil worden, zullen de ketenpartners en klanten hierover goed geïnformeerd moeten zijn. Certificering hierbij is geen doel op zich maar een objectieve beoordeling helpt Tarkett om de communicatie hierover met ketenpartners en klanten transparant te houden. Klanten ontvangen een schriftelijke bevestiging dat de producten aan het einde van de levensduur worden teruggenomen voor hergebruik. Dit concept is uniek in de markt. Andere bedrijven voeren de reststromen nog af naar verbrandingsinstallaties. Inmiddels heeft Tarkett lal een aantal producten met het op één na hoogste C2C-standaard (gold), wat betekent dat ze vrijwel volledig circulair zijn. Het Restart-programma van Tarkett is recentelijk gelanceerd om de terugname van restproducten te vergroten.

Naast de terugname van eigen producten zet Tarkett ook zoveel mogelijk andere grondstoffen in welke opnieuw in de kringloop kunnen worden gebracht. Zo wordt calciumcarbonaat ingezet afkomstig van drinkwaterbereiding. Dit is ook een mooi voorbeeld in relatie tot Global Goal 17: partnerschappen.

Scheiding van afval op de bedrijfslocatie is natuurlijk ook ver doorgevoerd, teneinde afval zoveel mogelijk terug te kunnen brengen in de kringlopen.

Doel 13: Klimaatactie

Ook bij klimaatactie is het C2C-principe van positieve invloed op het energieverbruik: voor hergebruikte reststromen in de productie is namelijk minder energie nodig dan voor de ruwe grondstoffen. Tarkett is volop bezig met het treffen van energiebesparende maatregelen in de fabriek in Waalwijk. Tarkett is aangesloten bij de Meerjaren afspraak energiebesparing (MJA). De doelstelling (2% besparing per jaar) wordt ruimschoots gehaald. Ook wekt men actief aan de bewustwording op dit gebied. Bij de aanschaf en vervanging van nieuwe machines wordt gekozen voor de meest energiezuinige variant. De nieuwste lijn is nu de meest energie-efficiënte van alle lijnen. De ingekochte energie is 100% hernieuwbare. Op de locatie te Waalwijk zijn reeds sinds 2010 zonnepanelen geïnstalleerd. Het uiteindelijke doel is om deze locatie energieneutraal te krijgen. In de “roadmap 2010 -2020” is opgenomen: 20% reductie van broeikasgassen. Om dit te behalen participeert Tarkett in diverse energieprojecten en wil men een windmolen adopteren. De uitwisseling van energiereststromen van andere bedrijven wordt toe gejuicht, maar is niet gemakkelijk door de geïsoleerde ligging van Tarkett. Aansluiten op een warmteleiding wordt nog onderzocht.

Op het gebied van mobiliteit is eveneens een omslag gemaakt: bij leaseauto’s is men overgestapt naar kleine, elektrische modellen. Hierop wordt het leasebeleid aangepast.

Qua watergebruik wordt gewerkt aan het behalen van de doelstelling om in 2020 100% gesloten watersystemen te hebben.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Tarkett is actief in vele partnerschappen, zowel op wereld/Europese schaal als regionaal. Tarkett ondersteunt de volgende programma’s: CE100 (circulair business model), The Global Compact, etc. Nationaal, regionaal en lokaal is Tarkett actief in allerlei samenwerkingen met NGO’s, Natural Captains, MVO Nederland. Tarkett levert actieve bijdragen aan rondetafelgesprekken, bedrijfspresentaties, rondleidingen, gastlessen discussies met beleidmakers. Altijd is duurzaamheid hierbij de rode draad. De ervaringen die Tarkett in de praktijk opdoet, deelt me graag en enthousiast met de buitenwereld.

Ook een mooi initiatief van Tarkett is het C2C-café.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie

De duurzaamheidsstrategie van Tarkett komt voort uit de familie welke het grootste aandeel in het concern heeft. Ondanks dat dit een corporate filosofie is, is dit volledig aanwezig in de strategie van Tarkett te Waalwijk. Juist omdat het commitment vanuit het concern zo groot is, is het mogelijk om dit specifiek in te vullen in Waalwijk.

Duurzaamheidsmanagement

Doordat de duurzaamheidstrategie reeds 10 jaar geleden is ingezet en dit een grote ommezwaai is geweest, behoort duurzaamheid (C2C) tot het DNA van alle medewerkers en vanzelfsprekend ook bij het management. Dit kan niet anders, want er is geen weg terug. Tarkett demonstreert dat duurzaamheid loont en heeft een koploperspositie ingenomen. Dit is helemaal uitgewerkt en doorgevoerd in de marktbenadering waarbij accountmanagement ook vaandeldrager is.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Tarkett een topvoorbeeld van een bedrijf dat de transitie naar duurzaam ondernemen in de praktijk heeft gebracht. Naast de door de Groene Pluim geselecteerde Global Goals heeft het bedrijf ook goal 3 (gezond & welzijn) 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (leven op land ) geadopteerd. Zo is het bedrijf bezig om biodiversiteit te versterken. Deze integrale aanpak op het gebied van duurzaam ondernemen komt De Groene Pluim nog niet veel tegen.

Tarkett is een echte koploper en daarmee een goed voorbeeld voor andere bedrijven. Tarkett toont echt aan dat het anders kan en niet omdat het is opgelegd, maar omdat het uit de eigen overtuiging komt. Tarkett verdient hiermee met vlag en wimpel de eerste Groene Pluim in Waalwijk.

SLOTWOORD

Dit is de eerst Groene Pluim die uitgereikt wordt in Waalwijk. Er zitten vele mooie en duurzame bedrijven in deze gemeente. Ook zijn er volop duurzame initiatieven van bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen en energietransitie. Met deze eerste Groenen Pluim wordt de verbinding gelegd met een netwerk van duurzame ondernemers in West-Brabant en Zeeland en wellicht een begin van uitbreiding naar het oosten van Brabant of de rest van Nederland.